Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniklerine Başvuran Geriatrik Hastaların Özellikleri: Çok Merkezli Tanımlayıcı Araştırma

Barış Nacır 1 ,Özgür Ortancıl 2 ,Nur Turhan 3 ,İlker Yağcı 4 ,Pelin Yazgan 5 ,Asuman Doğan 6 ,Esma Ceceli 7 ,Müyesser Okumuş 7 ,N. Kutay Ordu Gökkaya 6 ,Yeşim Gökçe Kutsal 8 ,Pınar Borman 9 ,Pınar Öztop 10 , 11 ,Ali Aydeniz 12 ,Mehmet Beyazova 13 ,Nurten Eskiyurt 14 ,Sibel Eyigör 15 ,Sami Hizmetli 16 ,Jale İrdesel 17 ,Hale Karapolat 18 ,Ercan MADENCİ 19
1 Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Zonguldak, Türkiye
3 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
5 Harran Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Şanlıurfa, Türkiye
6 Ankara Physical Therapy and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
7 Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Ankara, Türkiye
8 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
9 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
10 Baskent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
11
12 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
13 Gazi Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
14 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
15 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
16 Cumhuriyet Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sivas, Türkiye
17 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı,Bursa
18 Ege Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
19 Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.56933

Amaç: Bu çalışmada amaç, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) polikliniklerine başvuran geriatrik hastaların demografik ve klinik özelliklerini belirlemek, bu klinik ve demografik özelliklerin, yaş, cinsiyet ve öğrenim düzeylerine göre farklılıklarını ortaya çıkarmaktı.
 

Gereç ve Yöntem: Çok merkezli çalışma kapsamına 20 FTR polikliniğine başvuran 65 yaş üzeri toplam 820 hasta alındı. Demografik verilerin yanında; yakınmaları, hastalıkları, ağrı düzeyleri, kullandıkları ilaçlar, alışkanlıkları ve tıbbi durumları kaydedildi. Yaş, cinsiyet ve öğrenim düzeyinin yakınmalar, hastalıklar ve alışkanlıklar üzerindeki etkisi araştırıldı.
 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 71,7±5,5 yıl idi. %16,7’si tek başına yaşıyordu, %61,7’si ev hanımı idi. %86'sının bir veya daha fazla komorbid hastalığı mevcuttu; en sık hipertansiyon (HT) daha sonra mide ve kalp hastalıkları görülmekte idi. En sık yakınma nedenleri sıklığı sırasıyla eklem ağrısı, halsizlik-yorgunluk, yaygın vücut ağrısıydı. Günde yutulan ilaç sayısı ortalama 4,02±0,9 (ortanca 4), VAS'a göre ağrı ortalaması 5,1±1,3 (ortanca 5) olarak belirlendi. %16,5’nin düşme öyküsü mevcuttu. %30,1’i yürüyüş yapıyor ve sadece %15,4’ü ev içinde egzersiz yapıyordu. Omurga deformitesi, omurga ağrısı, idrar kaçırma, görme sorunu, yutma güçlüğü, duymada azalma, denge ve diş sorunu 75 yaşın üzerindekilerde istatistiksel açıdan anlamlı olarak daha fazla görülmekteydi.

 

Sonuç: FTR polikliniklerinde hastaların çoğunluğunu yaşlı popülasyon oluşturmaktadır. İleri yaş grubunda komorbid hastalıkların varlığı, kullanılan ilaç sayısının fazla olması, osteoporoz ve düşme sıklığının artması, FTR hekiminin hem medikal tedavi planlama aşamasında ve hem de rehabilitasyon programı hazırlarken dikkatli davranmasını gerektirmektedir. İleri yaş grubunun günlük yaşamlarında bağımsız ve daha aktif olabilmesi için sadece kas-iskelet yakınmaları değil, bütün organ sistemleri değerlendirilerek kapsamlı ve çok yönlü bir geriatrik rehabilitasyon programı düzenlenmelidir. 

Keywords : Yaşlılık, cinsiyet, komorbid hastalıklar, polifarmasi