Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Şiddetli Postmenopozal Osteoporozlu Hastalarda Teriparatid Tedavisinin Ağrı, Yaşam Kalitesi, Depresyon ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi: Erken Dönem Sonuçlar

Yeşim Akyol 1 ,Ayşegül Atmaca 2 ,Dilek Durmuş 3 ,Yasemin Ulus 1 ,Berna Tander 1 ,Gamze Alaylı 3
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı, Samsun, Türkiye
3 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.17136

Amaç: Bu çalışmanın amacı, şiddetli postmenopozal osteoporoz (OP) olan hastalarda teriparatid tedavisinin sırt ağrısı, yaşam kalitesi, depresyon ve biyokimyasal parametreler üzerine erken dönemdeki etkisini belirlemektir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya şiddetli OP tanısı konan 21 postmenopozal kadın hasta alındı. Hastalara altı ay süre ile subkutan 20 μq/gün teriparatid tedavisi ve 800 IU/gün D3 vitamini + 1,200 mg/gün kalsiyum verildi. Hastalar tedavi öncesi ve sonrasında vizüel analog skala (VAS), Avrupa Osteoporoz Vakfı Yaşam Kalitesi Anketi (OUALEFFO), Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve biyokimya parametreleri (serum kalsiyum, fosfor, ürik asit, alkalen fosfotaz, PTH, 25-OH vitamin D3, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Sekiz hasta teriparatid tedavisini maliyet ve/veya kullanım zorluğu nedeni ile keser iken, 13 hasta tedaviyi tamamladı. Tedaviyi tamamlayan hastaların tedavi öncesi ve sonrası değerleri karşılaştırıldığında, tedavi sonrası VAS ağrı, QUALEFFO ağrı alt parametresi ve total skoru açısından istatistiksel olarak anlamlı iyileşme saptandı (p<0,05). BDÖ skoru ve biyokimya parametreleri açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (p>0,05).

 

Sonuç: Şiddetli OP’si olan postmenopozal hastalarda teriparatid tedavisi erken dönemde sırt ağrısı ve yaşam kalitesi üzerine etkili olup, bu hastalarda önemli bir tedavi seçeneği olabilir. 

Keywords : Şiddetli postmenopozal osteoporoz, teriparatid tedavisi