Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Ankilozan Spondilitli Hastalarda Yaş ve Cinsiyete göre Düzeltilmiş Göğüs Ekspansiyonunun Klinik Pratikte Kullanımı

Süleyman Savaş Hacıevliyagil 1 ,Tamer Baysal 2 ,Zeynep Ayfer Aytemur 1 ,Erdal Doğan 3 ,Bekir Durmuş 4 ,Zuhal Altay 3 ,Özlem Baysal 5 ,Yüksel Ersoy 3
1 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
2 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
3 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Erenköy State Hospital, İstanbul, Turkey
5 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.30306

Amaç: Bu çalışmanın amacı; ankilozan spondilit (AS)’li hastalarda yaş ve cinsiyete göre düzeltilmiş göğüs ekspansiyonunun klinik pratikte kullanımının uygun olup olmadığını ve göğüs ekspansiyonunun pulmoner fonksiyonlar ve hastalık şiddeti ile ilişkisini araştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 82 AS’li hasta ve 42 sağlıklı gönüllü alındı. Hastalar, yaş, cinsiyet ve düzeltilmiş göğüs ekspansiyonuna göre; göğüs ekspansiyonu kısıtlanmış ve kısıtlanmamış olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastalar, klinik parametrelere ek olarak, Bath AS Disease Activity Index (BASDAI), Bath AS Functional Index (BASFI) ve Bath AS Metrology Index (BASMI) ile değerlendirildi. 

 

Bulgular: Zorlu vital kapasite ve 1. saniyedeki zorlu ekspiratuar hacim; göğüs ekspansiyonu kısıtlanmış hastalarda, kısıtlanmamış hastalar ve kontrol grubuna göre anlamlı derecede azalmış bulundu. Ağrı, BASFI ve BASMI skorları, göğüs ekspansiyonu kısıtlanmış grupta istatistiksel olarak anlamlı düzeyde yüksekti. Göğüs ekspansiyonu, klinik parametreler ve solunum fonksiyon testleri ile anlamlı derecede korele idi.

 

Sonuç: AS’li hastalarda yaş ve cinsiyete göre düzeltilmiş göğüs ekspansiyonunun klinik pratikte kullanılmasının daha uygun olduğu ve göğüs ekspansiyonunun pulmoner fonksiyonlar ve hastalık şiddeti ile ilişkili olduğu kanısına varıldı. 

Keywords : Göğüs ekspansiyonu, ankilozan spondilit, yaş, cinsiyet, solunum fonksiyon testi