Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Karpal Tünel Sendromunda Kortikosteroid Fonoforezi ve Lokal Kortikosteroid Enjeksiyonu Tedavilerinin Klinik Etkinliğinin Karşılaştırılması

Asuman Memiş 1 ,Süeda Rükşen 2 ,Bengi Öz 3 ,Neşe Ölmez 1
1 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İzmir
2 Sağlık Bakanlığı Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kütahya, Türkiye
3 Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.20082

Amaç: Karpal tünel sendromlu (KTS) hastalarda uygulanan kortikosteroid enjeksiyonu ile kortikosteroid fonoforez tedavilerinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntem: Ellerinde parestezi ve ağrı şikayetleri olan, fizik muayene ve elektromyografi ile KTS tanısı doğrulanan 32 hastanın 40 eli çalışmaya alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruba (20 el) betametazon enjeksiyonu, el-bilek ateli, egzersiz, ikinci gruba (20 el) betametazon fonoforezi, el-bilek ateli, egzersiz uygulandı. Tedavi öncesi ve tedavi sonrası 3. ayda; vizüel analog skala (VAS) ile ağrı şiddeti, Liken skalası ile uyuşma şiddeti, Boston Semptom Şiddet Skalası ve Fonksiyonel Kapasite Skalası ile semptom şiddeti ve fonksiyonel kapasite, Jamar el dinamometresi ile el kavrama gücü, pinçmetre ile lateral ve parmak ucu kavrama gücü, Grooved Pegboard el beceri testi ile parmak ince becerisi değerlendirildi.

 

Bulgular: Ağrı, uyuşma şiddeti, el kavrama ve parmak gücü, semptom şiddeti ve fonksiyonel kapasite ve parmak beceri testlerinde her iki tedavi grubunda anlamlı düzelme tespit edildi (p<0,05). Gruplar tüm parametrelerdeki iyileşme açısından karşılaştırıldığında gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).

 

Sonuç: Üç aylık izlem sonunda KTS'li hastaların tedavisinde, istirahat splinti ve egzersizleri ile birlikte uygulanan betametazon enjeksiyonu ile betametazon fonoforezinin eşit düzeyde KTS tedavisinde etkili olduğu bulunmuştur. Betametazon fonoforezi non-invaziv bir yöntem olması nedeniyle enjeksiyona tercih edilebilecek bir yöntemdir.

Keywords : Karpal tünel sendromu, steroid enjeksiyonu, fonoforez