Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 3

Romatoid Artritli Hastalarda ADMA Düzeyleri ile Karotid Arter Intima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişkinin Saptanması

Belgin Karaoğlan 1 ,Gökhan Tuna Öztürk 2 ,Vildan Özdoğan 1 ,Ahmet Cumaoğlu 3 ,Suna Oktar 4 ,Nihal TAŞ 1 ,Aysel Arıcıoğlu 3
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
2 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.27879

Amaç: Nitrik oksit sentezinin endojen inhibitörü olan asimetrik dimetilargininin (ADMA) plazma düzeyleri, artmış kardiyovasküler risk, endotelyal disfonksiyon ve ateroskleroz ile ilişkilidir. Karotid arter intima-media kalınlığı (IMT), koroner arter hastalık gelişimi riski ile yakından ilişkilidir. Biz bu çalışmamızda romatoid artritli hastalarda plazma ADMA düzeylerini belirlemeyi ve bunun karotid IMT ile arasındaki ilişkiyi incelemeyi amaçladık.

 

Gereç ve Yöntem: Araştırmamıza romatoid artrit tanısı konulan 18 Türk hasta (16 kadın, 2 erkek; yaş ortalamaları 49,44±8,88 yıl) ve 18 sağlıklı gönüllü (16 kadın, 2 erkek; yaş ortalamaları 46,28±4,97 yıl) dahil edildi. IMT ölçümü B-mode ultrasonografi ile değerlendirildi. Hasta ve sağlıklı gönüllülerin plazma ADMA düzeyleri ile her iki taraf karotid arter intima-media kalınlıkları ölçülerek iki grubun ortalamaları karşılaştırıldı. Ayrıca romatoid artritli hastaların ADMA düzeylerinin karotid arter intima-media kalınlıkları ile olan korelasyonu değerlendirildi.

 

Bulgular: Plazma ADMA düzeyleri hasta grubunda kontrol grubuna göre anlamlı derecede yüksekti. Karotid arter IMT değerleri ise hasta grubunda kontrol grubuna göre yüksek olmasına rağmen bu fark istatistiksel olarak anlamlı değildi. Hasta grubunda ADMA düzeyleri ile karotid IMT değerleri arasında korelasyon yoktu.

 

Sonuç: Bizim sonuçlarımız plazma ADMA düzeylerinin romatoid artritli hastalarda daha yüksek olduğunu göstermiştir. ADMA düzeyleri ile karotid IMT değerleri arasında korelasyon gözlenmemesine rağmen, ADMA seviyeleri endotelyal disfonksiyonun değerlendirilmesinde kullanılabilir. 

Keywords : Romatoid artrit, ADMA, karotid IMT