Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Disk Hernisi ile Benign Eklem Hipermobilite Sendromu Arasındaki İlişki

İlknur Aktaş 1 ,Demet Ofluoğlu 2 ,Kenan AKGÜN 3
1 Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği, İstanbul, Türkiye
2 Başkent Üniverstesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi, İstanbul, Türkiye
3 Arnavutköy Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.17

Amaç: Benign eklem hipermobilite sendromu (BESH) çeşitli kas-iskelet problemleri ile birlikte görülebilir. Lomber disk herniasyonu (LDH) bel ağrısının sık sebeplerinden biridir. Benign eklem hipermobilite sendromlu hastalarda bel ağrısı bir semptom olabilir. Bu çalışmanın amacı (BEHS) ile lomber disk hernisi arasındaki ilişkiyi göstermektir. 

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya lomber disk hernisi tanısı konmuş 184 hasta dahil edildi. Tüm hastalarda hipermobilite varlığını değerlendirmek için revize Brighton hipermobilite kriterleri kullanıldı.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 40,9±11,6 yıl (18-76 yıl) olup, 50 (%27,2) hasta erkek ve 134 (%72,8) hasta kadın idi. Ortalama Beighton skor 2,04±2,2 olup, 123 (%68,4) hasta revize Brighton kriterlerine göre hipermobiliteye sahipti. Ek olarak, lomber disk herniasyonu ile bening eklem hipermobilite sendromu arasında pozitif korelasyon tespit edildi. (r=0,15, p=0,0018).

 

Sonuç: Sonuç olarak, biz benign eklem hipermobilite sendromunun lomber disk herniasyonu için bir risk faktörü olabileceğini düşünmekteyiz. Bunun için, benign eklem hipermobilite sendromu lomber disk herniasyonuna bağlı bel ağrılı bir hastada eşlik eden bir durum olabilir.

Keywords : Benign eklem hipermobilite sendromu, Beighton skoru, Brighton kriterleri, lomber disk hernisi, bel ağrısı