Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Travmatik Beyin Hasarlı Olgularda Ürodinamik Bulgular

Murat Ersöz 1 ,Kurtuluş Kaya 2 ,Selami AKKUŞ 3 ,Sumru Özel 4
1 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2 Tatvan Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Bitlis, Türkiye
3 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
4 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.57.16

Amaç: Bu çalışmada travmatik beyin hasarlı (TBH) hastalarda ürodinamik bulgulardan hareketle alt üriner sistem disfonksiyonunun özelliklerinin incelenmesi amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntem: Nörojenik alt üriner sistem fonksiyon bozukluğu olan TBH’li 30 hasta (25 erkek, 5 kadın) retrospektif olarak incelendi. Ürodinamik inceleme yapıldı, maksimum sistometrik kapasite, rezidü idrar, depolama (mesane kapasitesi<300ml) ve boşaltma fonksiyon bozukluğu (rezidü idrar>50 ml) varlığı, mesane doluluk duyusu, detrüsör aktivitesi ve mesane boşaltım yöntemi belirlendi.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 31,9±16,3 yıl, maksimum sistometrik kapasite ortalama değeri 228±155 ml idi. İşleme sonrası rezidü idrar hastaların 15’inde mevcuttu ve rezidü idrar ortalama değeri 128±143 ml olarak saptandı. Hastaların 16’sında (%55,2) mesane doluluk duyusu normal, 11’inde (%37,9) azalmış, 2’sinde (%6,9) ise kayıptı. Hastaların 20’sinde (%66,7) depolama sorunu, 8’inde (%26,7) ise boşaltma sorunu olduğu saptandı. 4’ünde (%13,3) ise hem depolama hem de boşaltma sorunu mevcuttu. Hastaların 3’ü (%10) normoaktif, 23’ü (%76,7) hiperaktif, 4’ü (%13,3) ise hipoaktif detrüsöre sahipti. Hastaların 25’i (%83,3) mesanesini spontan olarak boşaltırken, 4’ü (%13,3) temiz aralıklı kateterizasyon, 1’i ise (%3,3) kalıcı üretral kateter uygulamakta idi. Mesanesini spontan boşaltan 25 hastanın 9’u (%36) kondom ürinale, 2’si (%8) bez kullanmaktaydı. Antikolinerjik/antispazmodik tedavi verilerek kontrol ürodinamisi yapılan 9 hasta incelendiğinde, tedavi öncesi ve sonrası maksimum sistometrik kapasite ortanca değerleri sırasıyla 99 (min: 48-max: 420) ve 158 (min: 52-max: 448) ml olarak saptandı. Dokuz hastanın sekizinde sistometrik kapasitede artışı gözlendi.

 

Sonuç: TBH’li hastalarda çoğunlukla detrüsör aşırı aktivitesine bağlı mesane depolama bozukluğu sık görülmektedir. Hastaların çok büyük bölümünde mesane doluluk duyusu en azından kısmen korunmuştur ve yine hastaların büyük çoğunluğu spontan idrar yapabilmektedir. 

Keywords : Travmatik beyin yaralanması, ürodinami, aşırı aktif detrüsör, mesane doluluk duyusu