Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 2

Elektromiyografik Biofeedback ile Kombine Edilen Elektrik Stimulasyon ve Egzersiz Uygulamalarının İnme Sonrası Üst Ekstremite Rehabilitasyonuna Etkisi

Yavuz Selim Pehlivan 1 ,Onur Armağan 2
1 Eskiflehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Eskiflehir, Türkiye
2 Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskiflehir, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.14

Amaç: Bu çalışma, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’na başvuran ve inme sonrası hemiparezi gelişen, 30 hastada elektrik stimulasyon (ES) ve elektromiyografik biofeedback (EMG-BF) ile ES kombine uygulamasının üst ekstremite motor ve fonksiyonel gelişimi üzerine ek bir fayda getirip getirmediğini araştırmak amacıyla yapıldı.

 

Gereç ve Yöntem: Hastalar 3 gruba ayrılarak, 1. gruba ES ve egzersiz, 2.gruba ES, EMG-BF ve egzersiz, 3. gruba ise sadece egzersiz tedavisi yapıldı.Tüm tedaviler 4 hafta süre ile haftada 5 gün, günde 1 saat olacak şekilde uygulandı. Tedavi etkinliğini değerlendirmek amacıyla Barthel indeksi (Bİ), Üst Ekstremite Fonksiyon Testi (ÜEFT), Brunnstrom’un el için geliştirdiği motor iyileşme evreleri, aktif el bileği ekstansiyonunun goniyometrik ölçümü ve Motrisite indeks (Mİ) kullanıldı.

 

Bulgular: Tedavi sonrası 1. ve 2. grupta Brunnstrom’un el için geliştirdiği motor iyileşme evreleri (p<0,05), aktif el bileği ekstansiyonunun goniyometrik ölçümü (p<0,05), ÜEFT (p<0,01), Bİ (grup1 p<0,05, grup2 p<0,01) ve Mİ’de (grup1 p<0,05, grup 2 p<0,01) anlamlı iyileşme bulundu. Üçüncü grupta ise sadece üst Mİ’de (p<0,05) anlamlı iyileşme tespit edildi. Yüzeyel EMG aktivitesinde ise yalnız 2. grupta ileri derecede anlamlı (p<0,01) iyileşme tespit edildi.

 

Sonuç: Sonuçlarımız kombinasyon tedavisi lehine olmamakla birlikte, ES ve EMG-BF tedavilerinin etki mekanizmaları göz önüne alındığında birbirini tamamlayıcı tedaviler olduğu düşünülebilir. Bu konuda ileri çalışmalara ihtiyaç olduğu kanısındayız.

Keywords : İnme, hemiparezi, elektromiyografik biofeedback, elektriksel stimülasyo