Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Redüksiyonlu Disk Deplasmanı Tedavisinde Stabilizasyon Splinti, Ön Konumlandırıcı Splint ve Davranışsal Tedavinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması

Hanefi Kurt 1 ,Emre Mumcu 2 ,Tonguç Sülün 3 ,Demirhan DIRAÇOĞLU 4 ,Fatma Ünalan 2 ,Cihan Aksoy 5 ,Necat Tuncer 2
1 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Total Parsiyel Protez Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Istanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Bölümü, Istanbul, Türkiye
3 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı, Total Parsiyel Protezler Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
5 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57.05

Amaç: Splint tedavisi birçok temporomandibular eklem rahatsızlığı için etkinliği kanıtlanmış bir tedavi seçeneğidir. Stabilizasyon ve ön konumlandırıcı splintler redüksiyonlu disk deplasmanında genellikle tercih edilen splint tipleridir. Bu çalışmanın amacı redüksiyonlu disk deplasmanı tedavisinde uygulanan davranışsal tedavi, stabilizasyon ve ön konumlandırcı splintlerin tedavi etkinliklerinin değerlendirilmesidir.
 

Gereç ve Yöntem: Temporomandibular Rahatsızlıklar Teşhis ve Tedavi Kliniği’ne iki yıl içerisinde başvuranlar arasından seçilmiş hastalar çalışmaya dahil edildi (n=105). Hastaların değerlendirilmesinde “Temporomandibular Rahatsızlıklar Araştırma Teşhis Kriterleri” kullanıldı. Hastalara splintlerini yalnızca gece kullanmaları önerildi. 
Bütün hastalar altı ay boyunca toplam yedi kez kontrol edildi. Kontrollere düzenli devam eden yetmiş iki hasta objektif ve subjektif semptomlardaki değişiklikler açısından değerlendirildi.
 

Bulgular: Bütün tedavi gruplarında hastaların subjektif semptomlarında (kronik disfonksiyonel ağrı derecesi) ve objektif semptomlarında (yardımlı ve yardımsız maksimum ağız açma miktarları, temporomandibular eklem sesleri, kas ve eklemlerde palpasyonda ağrı) iyileşme olduğu görüldü, ancak tedavi grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi.
 

Sonuç: Bu çalışmanın bulguları ışığında davranışsal tedavi, stabilizasyon splinti ve ön konumlandırıcı splintlerin redüksiyonlu disk deplasmanı tedavisinde kullanılabilecek başarılı tedavi alternatifleri olduğu söylenebilir. 

Keywords : Temporomandibular eklem rahatsızlıkları, oklüzal splintler, disk deplasmanı, davranışsal tedavi