Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Multiple Sklerozlu Hastalara Bütünsel Bir Yaklaşım: Sosyal Yaşam, Aile Hayatı ve İş Sorunları

Leyla Özdemir 1 ,Güler Duru Aşiret 1
1 Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.57.04

Amaç: Bu çalışma multipl skleroz (MS) hastalarının iş durumu, sosyal hayatı ve aile yaşamı üzerindeki etkisini tanımlamaktadır. Ayrıca çalışmanın amacı, ev içi ve dışındaki görevlerin tamamlanmasında yaşanan sorunlar ile; yakınlar ve hasta tarafından algılanan aile desteği üzerine hastalığın etkisini ve yakınların hastalığa yönelik tutumunu belirlemek amaçlanmıştır.
 

Gereç ve Yöntem: Tanımlayıcı tasarıma sahip çalışmada, araştırmacılar  tarafından geliştirilen, açık uçlu ve derecelendirilmemiş sorulardan oluşan anket formu kullanılmıştır. Örneklem hesaplama formülüne göre; nöroloji kliniğinden 101 MS hastası çalışmaya alınmıştır.
 

Bulgular: Hastalık önceki sıklıkla karşılaştırıldığında, hastaların %71,3’ünün sosyal faaliyet seviyesi düşmüştür. Hastaların %49,5’i ailevi sorunlar yaşasa da, %94,1’i aile üyelerinden en az bir çeşit destek almıştır. Ev içi ve ev dışındaki işleri sürdürmekteki zorluk oranları sırasıyla %35,6 ve %40,6 olmuştur.
 

Sonuç: Hastaların ortalama semptom sayılarının ailede yaşanan sorunlar, ev içindeki ve dışındaki görevlerin sürdürülmesi, sosyal faaliyet seviyesi ve iş durumu (p<0,05) ile negatif şekilde ilişkili olduğu saptanmıştır. Hastalık sonrası sosyal faaliyet seviyesinin; uzun süre önce tanı alma, işsizlik ve ev dışındaki ulaşım zorluklarıyla bağlantılı olduğu belirlenmiştir (p<0,05).

Keywords : Multipl skleroz, sosyal etkileşim, ilişki, iş durumu, ev işleri