Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2011 , Vol 57 , Num 1

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığında Uzun Süreli Aerobik Egzersiz Programının Etkileri

Candan Öğüş 1 ,N. Füsun Toraman 2 ,Özgür Nalbant 3 ,Hakan Nur 4
1 Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2 Antalya Eğitim ve Arafltırma Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği, Antalya, Türkiye
3 Akdeniz Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antalya, Türkiye
4 Antalya Education and Research Hospital, Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.57.02

Amaç: Bu çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan yaşlı bireylerde 6 ay süreyle uygulanan aerobik egzersizin etkinliğini araştırmak amaçlandı.
 

Gereç ve Yöntem: Orta ve şiddetli düzeyde (evre 2 ve 3) KOAH’ı olan 29 hasta rastgele aerobik egzersiz grubu ve kontrol grubu olarak ayrıldı. Alt ekstremite kas kuvveti, 6 dakika yürüme mesafesi ve solunum fonksiyon testleri, başlangıçta, 3. ayda ve egzersiz programı sonunda değerlendirildi. Aerobik egzersiz grubunda 10 hasta ve kontrol grubunda 11 hasta olmak üzere toplam 21 hasta çalışmayı tamamladı.
 

Bulgular: Altı ay sonunda başlangıca göre aerobik egzersiz grubunda alt ekstremite kas kuvveti ve solunum fonksiyon testlerinden zorlu vital kapasite, maksimum ekspiryum ortası akım hızı ve tepe ekspiratuar akım hızında anlamlı ilerleme görüldü (p<0,016), kontrol grubunda ise anlamlı değişim olmadı (p>0,016). 3. ayda gruplar arasında solunum fonksiyon testlerinden tepe ekspiratuar akım hızında aerobik egzersiz grubu lehine anlamlı fark vardı. 6. ayda ise alt ekstremite kas kuvveti, 6 dakika yürüme mesafesi ve solunum fonksiyon testlerinden zorlu vital kapasite, 1. saniyedeki zorlu ekspiratuar volüm, maksimum ekspiryum ortası akım hızı ve tepe ekspiratuar akım hızında egzersiz grubunda kontrol grubuna göre anlamlı ilerleme mevcuttu (p<0,05).  
 

Sonuç: Altı ay süreli aerobik egzersiz, yaşlı KOAH hastalarında alt ekstremite kas kuvvetinde, fonksiyonel egzersiz kapasitesinde ve pulmoner fonksiyonda anlamlı iyileşme sağlamaktadır. Bu iyileşme özellikle 3. aydan sonra daha belirgindir. Bu sonuç egzersiz programlarının uzun süreli planlanması gerektiğini düşündürmektedir. 

Keywords : Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, aerobik egzersiz, solunum fonksiyonu