Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Bilgisayar Kullanıcılarının Postüral Ergonomik Davranışları ve Teoriye Dayalı Eğitimi: İran’dan Bir Randomize Kontrollü Çalışma

Sedigheh Sadat Tavafian 1 ,Isa 1- Mohammadi Zeidi 2 ,Ali Reza Heidarnia 2
1 Department of Health Education, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Ira
2 Department of Public Health, Faculty of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Ira
DOI : 10.4274/tftr.29863

Amaç: Bu çalışma, evre eşlemeli projelendirilmiş bir eğitim programının İran’daki bilgisayar kullanıcılarının bilgi, tutum, niyet ve davranışları üzerindeki etkilerini değerlendirmiştir.

 

Gereç ve Yöntem: Kazvin Tıbbi Bilimler Üniversitesi’ne bağlı dört bilgisayar istasyonundan ikisi çalışmaya dahil edilmiştir. Bu iki istasyondaki görevlilerden çalışma kriterlerine uyan 75’er bilgisayar kullanıcısı çalışma ve kontrol denekleri olarak randomize edilmiştir. Çalışma grubundaki deneklere evre eşlemeli girişim programı uygulanmıştır. Başlangıçta ve 3 aylık takipte değişim evreleri, ergonomi bilgisi/davranışı, ergonomiye ve postural davranışa yönelim anketleri, Hızlı Üst Uzuv Değerlendirmesi (RULA), Vizüel Analog Skala (VAS) ve Nordic anketi kullanılmıştır. Tanımlayıcı ve analitik istatistikte SPSS’den yararlanılmıştır.

 

Bulgular: Yaş ortalaması 31,6 yıl (SD=7,0) olan 150 katılımcı çalışmaya alındı. Bunların %67’si (n=101) kadındı. Bu çalışma iş ortamında eğitim programının faydalı etkisini göstermektedir, değişim evreleri (p=0,001), ergonomi bilgisi (p=0,001), davranış (p=0,05), niyet (p=0,001) ve algılanan davranış kontrolünde (p=0,001) kontrol grubuna kıyasla önemli gelişmeler gösterdi.

 

Sonuç: Evre eşlemeli projelendirilmiş eğitim programı bilgisayar merkezlerinde uygulanabilir. 

Keywords : Evre eşlemeli girişim; ergonomik/postüral davranış;muskuloskeletal hastalıklar; ağrı; bilgisayar kullanıcısı; planlanmış davranış teorisi; transteoretik model