Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Osteoartritli Hastaların Evde Egzersiz Yapma ve Yarar Görme Durumları

Nazan Kılıç Akça 1 ,Aydan Doğan 1
1 Bozok Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu, Yozgat, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.45722

Amaç: Bu çalışma osteoartrit (OA)’li hastaların evde egzersiz yapma ve egzersizden yarar görme durumlarını belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışma Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon (FTR) polikliniğine başvuran, OA tanısı konulan, kurum izni alınan ve çalışmaya katılmayı kabul eden 103 hasta ile tamamlandı. Araştırmanın verileri literatür taranarak oluşturulan anket formuyla FTR polikliniğindeki hastalarla yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak yapıldı. Verilerin değerlendirilmesinde ki-kare önemlilik testi ve lojistik regresyon analizi kullanıldı. p<0,05 değeri istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi.

 

Bulgular: Katılımcıların %58,3’ünün egzersiz yaptığı ve egzersiz yapanların %80’inin haftada üç defa kas germe ve eklem egzersizleri yaptıkları saptandı. Egzersiz yapanların %66,7’si yaptığı egzersizin OA’ya bağlı ağrı, sabah tutukluğu vb. şikayetlerini azalttığını belirtti. Hastaların en fazla ağrı (%77,6) olmak üzere, egzersizin etkinliğine inanmama, zaman bulamama, yeterince bilgisinin olmaması gibi nedenlerle düzenli egzersiz yapmadıkları belirlendi. OA’lı hastaların egzersiz yapmasına bilgi alma durumunun çok ileri düzeyde (p<0,001), tutulan eklem türü ve gelir durumunun anlamlı düzeyde (p<0,01) etkisi olduğu bulundu.

 

Sonuç: OA’lı hastaların yarıdan fazlasının evde çeşitli egzersizler yaptıkları ve yapılan egzersizin hastalığa bağlı yaşanan semptomları azalttığı saptandı. 

Keywords : Osteoartrit; ev egzersiz programı