Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 4

Servikal İntermitant Traksiyon: Herniye Disk Sebebiyle Oluşmuş Servikal Radikülopatide Gerçekten Etkili mi?

Nural Albayrak Aydın 1 ,Kamil Yazıcıoğlu 2
1 Güven Hospital Physical Therapy and Rehabilitation Department, Ankara, Turkey
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara
DOI : 10.4274/tftr.44712

Amaç: Servikal intermitant traksiyon, özellikle herniye disk veya servikal spondiloz sebebiyle sinir kökü tutulumu sonucu oluşan boyun ağrısı tedavisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Ancak etkinliğine dair tam anlamıyla bir bilgi bulunmamaktadır. Bu prospektif randomize kontrollü çalışmadaki amaç, herniye disk sonucu oluşmuş servikal 7 (C7) radikülopatisinin tedavisinde iki farklı tedavi protokolünün arasındaki farkı (klasik fizik tedavi programı -sıcak paket-ultrason, TENS- ve egzersiz, traksiyonlu ve traksiyonsuz) karşılaştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntem: Manyetik rezonans görüntüleme ile doğrulanmış herniye disk sebebiyle tek taraflı C7 radikülopatisi olan 27 hasta çalışmaya dahil edildi ve randomize bir şekilde iki tedavi grubundan (traksiyon ve kontrol grubu) birine dahil edildiler. Traksiyon grubuna klasik fizik tedavi programı, egzersiz ve servikal intermitant traksiyon uygulanırken kontrol grubuna klasik fizik tedavi programı ve egzersiz 15 seans (haftada 5 seans) boyunca uygulandı. Tedavi öncesinde ve sonrasında kaydedilen görsel ağrı skoru ve etkilenen taraftaki maksimum el sıkma gücü primer sonuç ölçümleri idi.

 

Bulgular: İstatistiksel analiz her iki grupta da 15 fizik tedavi sonrasında tedavi öncesi değerlere kıyasla el sıkma gücünde anlamlı artış, görsel ağrı skorunda anlamlı azalma olduğunu ortaya koymuştur (p=0.001 ve p=0.001, sırasıyla). 15 seans sonrasında el sıkma gücü ve görsel ağrı skorundaki değişim, traksiyon grubunda kontrol grubuna oranla anlamlı derecede daha fazlaydı (p=0.037 ve p=0.042, sırasıyla)

 

Sonuç: Herniye disk sebebiyle oluşmuş C7 radikulopatide üç hafta boyunca traksiyon ile klasik fizik tedavi modalitelerinin (hotpack, ultrason, TENS) ev egzersiz programı ile birlikte uygulanması etkilenen kolda el sıkma gücünü arttırmakta, boyun ve kol ağrısını azaltmaktadır. 

Keywords : Traksiyon; radikülopati; el sıkma gücü; fizik tedavi