Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Yatan Hastalardan İzole Edilen E. coli ve K. pneumoniae Suşlarının Çeşitli Antibiyotiklere Direnç Durumu: Beş Yıllık Veriler

Nurittin Ardıç 1 ,Ahmet Karakaş 2
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara, Türkiye
2 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.92300

Amaç: Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi’nde 2004- 2008 yılları arasında yatan hasta idrar ve yara örneklerinden izole edilen Escherichia coli (E. coli) ve Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) suşlarındaki antibiyotik direnç ve 2006-2008 yılları arasındaki genişlemiş spektrumlu beta laktamaz (GSBL) oranlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntem: 1641 E. coli (1406 idrar, 235 yara) ve 461 K. pneumoniae (360 idrar, 101 yara) izolatı çalışmaya dahil edilmiştir. Antibiyotik duyarlılık testleri Keurby Bauer disk difüzyon yöntemi ile Clinical Laboratory Standards Kirby-Bauer (CLSI)’nin önerilerine göre yapılmıştır. GSBL varlığı çift disk sinerji testi (ÇDST) ile araştırılmıştır.

 

Bulgular: E. coli suşlarında en yüksek direncin ampisiline karşı (%80,8) olduğu gözlenmiştir. K. pneumoniae suşlarının ise ampisiline karşı doğal direnci nedeni ile tamamı dirençli (%100) olarak değerlendirilmiştir. En yüksek duyarlılığın ise her iki tür için de imipeneme (sırasıyla %1,7 ve %1,8) karşı olduğu görülmüştür. Amikasin direncinin hem E. coli (%6,2), hem de K. pneumoniae suşlarında (%6,7) oldukça düşük olduğu saptanmıştır. Diğer antibiyotiklere ise her iki türde de oldukça yüksek direnç tespit edilmiştir. GSBL oranları 2006-2008 yılları için E. coli’de sırasyıla %4,5, %20,7 ve %29,8; K. pneumoniae suşlarında %8,8, %10,8 ve %24,1 olarak bulunmuştur.

 

Sonuç: Her hastanenin antimikrobiyal direnç profillerini izleyerek ortaya koyması gerek ampirik, gerekse etkene yönelik tedavinin başarısında önemli rol oynamaktadır.

Keywords : Escherichia coli, genişlemiş spektrumlu betalaktamaz, Klebsiella pneumoniae