Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Ailesel Akdeniz Ateşli Hastalarda Kolinesteraz, Adenozin Deaminaz ve Miyeloperoksidaz Aktiviteleri

Halil Özkol 1 ,Levent Ediz 2 ,Ramazan Şekeroğlu 3 ,İbrahim Tekeoğlu 4 ,Sıddık Keskin 5
1 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Van, Türkiye
2 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Van, Türkiye
3 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Van, Türkiye
4 Department of Pysical Medicine and Rehabilitation, Division of Rheumatology, Sakarya University Faculty of Medicine, Sakarya, Turkey
5 Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Van, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.68815

Amaç: Bu çalışmanın amacı Ailesel Akdeniz Ateşli (AAA) hastalarda atak ve atak olmayan dönemlerde Asetilkolinesteraz (AChE), Bütirilkolinesteraz (BChE), Adenozin Deaminaz (ADA) ve Miyeloperoksidaz (MPO) aktivitelerini belirlemek idi. İnflamatuvar süreç AAA‘da başlıca patoloji olmasına rağmen, inflamasyon tarafından etkilenebilen AChE, BChE ve MPO aktiviteleri AAA‘da henüz değerlendirilmemiştir.

 

Gereç ve Yöntem: Olgular 3 gruba bölündüler. Grup 1. Akut atak dönemindeki AAA hastaları (AAA-AD); Grup 2. Atak olmayan dönemdeki AAA hastaları (AAA-AOD); Grup 3. Sağlıklı kontrol grubu (SK). İlk iki grup sırasıyla 41 ve 35 hastadan oluşmaktaydı. Potansiyel olarak herhangi bir sağlık problemi olmayan 30 kişi SK grubunu oluşturdu. Biz çalışma gruplarının tam kan ve serumlarında AChE, BChE, ADA ve MPO aktivitelerini ölçtük. Akut faz reaktanları da ayrıca değerlendirildi..

 

Bulgular: Bu çalışmada, AAA-AD grubunda, AAA-AOD ve SK grupları ile kıyaslandığında, hem tam kan hem de serum ADA, MPO aktiviteleri anlamlı derecede artmış, AChE düşmüşken, BChE bu grubun yalnızca tam kanlarında düşüktü (p<0,05). AAA-AD grubunda hem tam kan hem de serum ADA (r=0,313, r=0,267) ve MPO (r= 0,341, r= 0,253) aktiviteleri sırasıyla C-reaktif protein ile korele idi (bütün p değerleri< 0,001). 

 

Sonuç: Çalışmamız AAA-AD ve diğer gruplar arasında AChE, BChE, ADA ve MPO aktiviteleri açısından anlamlı farklılıklar olduğunu gösterdi. Bu nedenle biz artmış ADA, MPO ve azalmış AChE ve BChE aktivitelerinin AAA ataklarını atak olmayan dönemlerden ayırmada destekleyici belirteçler olarak düşünülebileceğini önermekteyiz. Bununla birlikte, daha ileri büyük ölçekli çalışmalara bu sonuçların geçerliliği için ihtiyaç vardır. 

Keywords : Ailesel akdeniz ateşi; inflamasyon; adenozin deaminaz; miyeloperoksidaz; asetilkolinesteraz; bütirilkolinesteraz