Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Kronik Bel Ağrılı Hastalarda Güçlendirme ve Germe Egzersizlerine Ek Olarak Yapılan Lomber Stabilizasyon Egzersizleri Ağrıyı Azaltır ve Fonksiyonu Arttırır: Randomize Açık Klinik Çalışma

Anita Stankovic 1 ,Milica Lazovic 2 ,Mirjana Kocic 1 ,Lidija Dimitrijevic 1 ,Ivona Stankovic 1 ,Dragan Zlatanovic 1 ,Irena Dimitrijevic 3
1 Clinic for Physical Medicine and Rehabilitation, Clinical Center Nis, Nis, Serbia
2 Institute for Physical Medicine and Rehabilitation Sokobanjska, Belgrade, Serbia
3 Institute for Rehabilitation Niska Banja, Niska Banja, Serbia
DOI : 10.4274/tftr.22438

Amaç: Lomber stabilizasyon egzersizleri derin abdominal ve sırt kaslarının çalıştırılması ve güçlendirilmesini hedefler. Bu çalışmada sunulan egzersiz programı beli destekleyen kasların çalıştırılması ile geleneksel germe ve güçlendirme egzersizlerinin kombinasyonundan meydana gelmiştir. Bu çalışmanın amacı, stabilizasyon egzersizlerinin kronik bel ağrısı hastalarında fiziksel fonksiyonların iyileştirilmesi ve bel ağrısının azaltılmasındaki etkisini göstermektir.

 

Gereç ve Yöntem: Bu prospektif randomize klinik çalışma Nis Klinik Merkezi’nde Ocak 2007 ile Mart 2009 tarihleri arasında yapıldı. 160 kronik bel ağrısı hastası çalışma kriterlerine uygun bulunarak çalışmaya dahil edildi. Çalışma grubuna (100 hasta) spesifik lomber stabilizasyon egzersizleri uygulanırken kontrol grubuna (60 hasta) geniş, yüzeyel sırt kaslarının güçlendirilmesi ve gerilmesine dayalı geleneksel program verildi. Hastaların takibinde Oswestry Sakatlık İndeksi (OSİ) ve Kısa-Form 36 (SF-36) kullanıldı.

 

Bulgular: Terapi sonunda ağrı, çalışma grubunda daha fazla olmak üzere, her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azaldı (p<0,001). Kontrol grubuna kıyasla, çalışma grubunun OSİ skorlarında istatistiksel olarak anlamlı olmak üzere daha fazla iyileşme izlendi (p<0,001).

 

Sonuç: Geleneksel programlarla kombine edilen stabilizasyon egzersizleri kronik bel ağrısı hastalarında fonksiyonların iyileştirilmesi ve ağrının azaltılmasında etkilidir.

Keywords : Bel ağrısı; egzersiz tedavisi; tedavi sonucu