Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 3

Radikal Prostatektomi Sonrası Üriner İnkontinansın Düzelmesinde Pelvik Tabanda Biofeedback ve Elektrik Stimülasyonunun Etkisi

Mohammed Taher Ahmed 1 ,Ashraf Hassan Mohammed 1 ,Abozeid Amansour 2
1 Faculty of Physical Therapy, Cairo, Egypt †King Saud University Member of Rehabilitation Research Chair, College of Applied Medical Science, King Saud
2 National Institute of Urology and Nephrology, Cairo, Egypt
DOI : 10.4274/tftr.66588

Amaç: Üriner inkontinans (Üİ) radikal prostatektominin (RP) en sıkıntı verici ameliyat sonrası komplikasyonlarından olup, yaşam kalitesini (YK) olumsuz etkiler. Bu çalışmada pelvik kas egzersizleri (PKE), elektrik stimülasyonu (ES) ve biofeedback (BFB) uygulamasının RP sonrası Üİ üzerindeki etkisini araştırdık.

 

Gereç ve Yöntem: RP geçirmiş 80 hasta üç gruba randomize edildi. Grup I e (n=26) PKE, Grup II’ye (n=26) ES ve Grup III’e (n=28) ES artı BFB verildi. Kateterin çıkarılmasından bir hafta sonra başlanan tedavi on iki hafta boyunca haftada iki gün uygulandı. 0, 6, 12 ve 24. haftalardaki takip sırasında kontinans 24 saatlik ped testi ile yaşam kalitesi ise inkontinans etki anketi-7 (IIQ-7) ile değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Grup I de, altıncı haftadan başlayarak 24 üncü hafta takiplerine kadar görülen ortalama sızıntı miktarı Grup I ve II ye göre önemli ölçüde daha azdı. Gruplarda kontinans oranı bakımından 12. haftada (Grup III, II ve I için sırasıyla %71,42, %53,85 ve %34,62) ve 24 üncü haftada (%94,43, %76,92 ve %65,38) önemli farklara ulaşıldı.

 

Sonuç: ES ve BFB ile erken noninvaziv terapinin Üİ süresi ve derecesi ile YK üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. 

Keywords : Üriner inkontinans; radikal prostatektomi; elektrik stimülasyonu; biofeedback