Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 2

Hastanelerde Maliyet Analizi ve Tıbbi Rehabilitasyon Hizmetlerinde Birim Maliyet Hesaplanması

İsmail Ağırbaş 1 ,Haydar Gök 2 ,Yasemin Akbulut 1 ,Ömer Rıfkı Önder 1
1 Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık Kurumları Yöneticiliği, Ankara, Türkiye
2 Department of Physical and Rehabilitation Medicine, Ankara University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.28566

Amaç: Araştırmanın amacı, üçüncü basamak bir hastanenin Fiziksel Tıp ve Rehablitasyon (FTR) kliniğinde maliyet analizi yaparak verilen tıbbi rehabilitasyon hizmetleri için gerçeğe yakın maliyet rakamlarına ulaşılabileceğini ve maliyet fonksiyonlarının oluşturulabileceğini ortaya koymaktır. Böylece hastane yöneticilerine finansal planlama, performans denetimi ve kalite geliştirme konusunda rehberlik sağlanabilecektir.

 

Gereç ve Yöntem: Araştırma retrospektif olarak tıbbi, idari, mali ve teknik verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi yoluyla yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini üçüncü basamak bir hastanenin FTR kliniğinde 2010 yılı içinde verilen tıbbi hizmetler oluşturmaktadır. Örnekleme yapılmamış olup klinikte ayaktan ve yatarak tedavi gören tüm hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon seansları araştırma kapsamına alınmıştır.

 

Bulgular: Araştırma sonucunda; poliklinik maliyeti 72,02 TL, yatan hasta maliyeti 7.825,54 TL, hasta günü maliyeti 221,05 TL ve fizik tedavi seans maliyeti 49,38 TL olarak bulunmuştur. Bu maliyetler Sosyal Güvenlik Kurumu’nun hizmet sunucularına yaptığı ödeme rakamlarının üstündedir.

 

Sonuç: Geri ödeme kurumlarının hizmet sunucuları için ödeme rakamlarını belirlerken maliyet analizi sonuçlarını dikkate almasında yarar bulunmaktadır. 

Keywords : Fizik tedavi ve rehabilitasyon, hastane, maliyet analizi