Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Omurilik Yaralanmasında Nörolojik Seviye: ASIA Standartları ile Transkraniyal Manyetik Uyarım İncelemesinin Karşılaştırılması

Halil Ünalan 1 ,Nurettin İrem Örnek 1 ,Nurten Uzun 2 ,Meral Erdemir Kızıltan 2 ,Ayşegül Gündüz 2 ,Murat Uludağ 1
1 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.65982

Amaç: Travmatik komplet omurilik yaralanmalı (OY) hastaların, American Spinal Injury Association (ASIA) standartlarına uygun olarak yapılan nörolojik muayene bulguları ile Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMU) ile paravertebral kaslardan saptanan Motor Uyandırılmış Potansiyelleri (MUP) değerlerinin karşılaştırılması.

 

Gereç ve Yöntem: Komplet travmatik OY’li (C8-T12) olduğu aynı fiziyatrist tarafından ASIA standartlarına göre yapılan muayene sonucunda belirlenen 20 hasta çalışmaya alındı. Ekstremite ve paravertebral kaslardan, TMU ile saptanan MUP değerleri ayrıntılı nörolojik muayene sonuçlarını bilmeyen aynı nöroloji uzmanı tarafından gerçekleştirildi ve kaydedildi.

 

Bulgular: Çalışmamızda TMU ile saptanan en kaudal paravertebral MUP düzeyleri ile ASIA muayenesi ile bulunan nörolojik seviyeler arasında ileri derecede anlamlı fark bulunmuştur (p<0,001). Çalışmamızdaki 20 hastanın 19’unda nörolojik seviyeler T2-L1 segmentleri arasında olmasından dolayı neredeyse tüm hastalarımızın, duyu seviyeleri motor seviye olarak kabul edilmiştir.

 

Sonuç: Daha önceki çalışmalar göz önüne alındığında, bu sonuçların olası nedenlerinden birinin paravertebral kasların multisegmental innervasyonu ve uzun kas lifi iletimi olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmada elde edilen bulgular sonucunda, OY’li hastalarda elektrofizyolojik çalışma yapacak klinisyenlerin, muayenelerde bulunan nörolojik seviyeler ile paravertebral kaslardan TMU ile saptanan MUP seviyeleri arasında önemli farklılık olabileceğini akılda tutmaları gerektiği bizce önemlidir. Elde edilen bu sonuçlarda ASIA standartları ile ilgili bazı kuralların da etkili olabileceğine inanmaktayız. 

Keywords : Omurilik yaralanması; transkraniyal manyetik uyarım; motor uyandırılmış potansiyel; paravertebral kaslar