Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Düşen ve Düşmeyen Diz Osteoartritli Kadınlarda Dizin Fonksiyonel Durumu

Derya Soy Buğdaycı 1 ,Nurdan Paker 2 ,Demet Tekdöş 1 ,Kürşat Topal 1 ,Elif Erbil 1 ,Sedef Ersoy 1
1 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2 İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.92053

Amaç: Diz osteoartritinin (OA) düşme riskini arttırdığı bilinmektedir. Bu çalışmanın amacı düşen ve düşmeyen diz OA’sı olan kadın hastalarda dizin fonksiyonel durumlarının karşılaştırılmasıdır.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya polikliniğe başvuran Amerikan Romatizma Koleji kriterlerine göre diz OA tanısı konulan 147 kadın hasta alınmıştır.Hastaların demografik özellikleri ve son bir yıl içindeki düşmeleri sorgulanmıştır. Fizik muayene ve radyolojik değerlendirme yapılmıştır. Hastaların fonksiyonel durumları Western Ontario Mc Masters OA indeksi (WOMAC) kullanılarak değerlendirilmiştir. İstatistiksel analiz için tanımlayıcı istatistikler, gruplar arası karşılaştırmalarda bağımsız gruplarda t testi ve ki kare kullanılmıştır. p<0,05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir.

 

Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 64,5±9,5 yıl idi. Düşen hastaların oranı %36 idi. Düşen hastaların WOMAC ağrı, tutukluk, fiziksel fonksiyon ve total skorları düşmeyenlere göre anlamlı olarak daha kötü bulundu (p=0,05, p=0,01, p=0,004, p=0,004). Düşen ve düşmeyen hastalar arasında yaş, radyolojik evre ve kalkma-yürüme testi sonucu açısından anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).

 

Sonuç: Bu çalışmada, düşmesi olan diz OA’lı kadın hastalarda WOMAC ile ölçülen fonksiyonel durumun düşmesi olmayanlara göre daha bozuk olduğu saptanmıştır.

Keywords : Diz osteoartriti, düşme, WOMAC