Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2012 , Vol 58 , Num 1

Temporomandibuler Eklem Disfonksiyon Sendromlu Hastalarda Klinik ve Psikopatolojik Özellikler

Nazmiye Kocaman Yıldırım 1 ,Mine Özkan 1 ,Demirhan DIRAÇOĞLU 2 ,İlknur Saral 3 ,Ayşe Karan 3 ,Cihan Aksoy 3 ,Sedat Özkan 3
1 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.29319

Amaç: Bu çalışmanın amacı, temporomandibuler eklem disfonksiyon sendromu (TMEDS) tanılı hastaları alt tanı gruplarına göre klinik ve psikopatolojik özellikler açısından karşılaştırmaktır.

 

Gereç ve Yöntem: Multidisipliner Temporomandibuler Eklem (TME) Tanı ve Tedavi Ünitesi Polikliniği’ne başvuran ve TMEDS tanısı konan 200 hasta çalışmaya alındı. Hastalar yalnız miyofasiyal ağrısı olanlar (Grup-1), yalnız TME hastalığı olanlar (Grup-2) ve TME hastalığı ile birlikte miyofasiyal ağrısı olanlar (Grup-3) şeklinde üç alt gruba ayrıldı. Tüm hastalara standart TME muayenesi yapıldı. Hastalar psikopatolojik özellikler açısından Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Grup-2’de diğer iki gruba göre maksimal ağız açıklığı, Grup-1’e göre ise sağ ve sol maksimal lateral hareket anlamlı olarak daha azdı. Grup-3’te Grup-1’e göre maksimal protrüzyon anlamlı biçimde daha az bulundu. Grup-2’de diş sıkma/gıcırdatmanın ve stresin etkisi Grup-3’e göre anlamlı olarak daha azdı. Grup-2’ye göre, Grup-1’deki hastaların KSE somatizasyon puanları, Grup-3’deki hastaların depresyon, anksiyete ve belirti toplam indeks puanları anlamlı biçimde daha yüksek bulundu. Üç grup arasında aleksitimi düzeyi açısından fark saptanmadı.

 

Sonuç: Yalnız miyofasial ağrılı olan ya da TME hastalığına eklenen miyofasiyal ağrısı olan hastaların psikopatolojik açıdan daha riskli olduğu görülmektedir. Klinisyenlerin bu hastalarda psikopatolojileri

Keywords : Temporomandibuler eklem disfonksiyon sendromu,miyofasiyal ağrı, anksiyete, somatizasyon, depresyon, aleksitimi