Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Kırk beş Yaş ve Üzeri Hastalarda Radius Distal Uç Kırıklarından Sonra Osteoporoz Farkındalığı ve Etkileyen Faktörler

Meltem Baydar 1 ,Meryem Kösehasanoğulları 2 ,Reyhan Uçku 3 ,Sema Öncel 4 ,Ebru Şahin 2 ,Banu Dilek 5
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Clinic a Medical Center, Samsun, Turkey
2 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
4 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
5 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.57855

Amaç: Osteoporoz morbiditesi, mortalitesi, yaşam kalitesi üzerine olan olumsuz etkileri ve maliyeti açısından önemli bir sağlık sorunudur. Radius distal uç kırıkları (RDUK) en sık gözlenen kırıklardan biridir ve gelişebilecek diğer kırıkların habercisi olarak kabul edilmektedir. Bu grup hastalarda daha ileri kırıkların önlenmesi açısından osteoporoz farkındalığı ve tedavisi önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı RDUK’lu hastalarda osteoporoz farkındalığı ve etkileyen faktörleri değerlendirmektir.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya düşük enerjili RDUK sonrası polikliniğimize başvuran veya özgeçmişinde RDUK öyküsü olan 45 yaş ve üzeri 120 hasta alındı. Hastalara onayları alındıktan sonra osteoporoz farkındalığı ile ilgili bir anket uygulandı.

 

Bulgular: Hastaların %40,8’inin osteoporoz farkındalığının olduğu, %59,2’sinin farkındalığının olmadığı bulunmuştur. Çalışmaya katılanların %47,5’i hiç eğitim almamış veya ilkokul düzeyinde, %52,5’i ise ortaöğretim ve üzeri seviyede eğitim almıştı. Osteoporoz farkındalığı ile eğitim düzeyi arasında istatistiksel olarak pozitif korelasyon saptandı. Hastaların osteoporoz konusundaki bilgi kaynakları sorulduğunda doktorlar %50 oranı ile ilk sırayı aldı.

 

Sonuç: Biz çalışmamızda RDUK geçiren hastalarda, osteoporoz farkındalık düzeyinin eğitim düzeyi ile ilişkili olduğunu gösterdik. RDUK geçiren hastalarda osteoporoz farkındalığının olması ve bu sayede erken tedaviye başlanması gelişebilecek diğer kırıkları önlemek açısından önemlidir. 

Keywords : Radius distal uç kırığı; osteoporoz; farkındalık