Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 1

Anterior ve Posterior Dolaşımlı İskemik İnmedeki Fonksiyonel Sonuçlar

Kübra Ustaömer 1 ,Sacide Nur Saraçgil Coşar 2 ,Oya Ümit Yemişci 2 ,Pınar Öztop 2 ,Şehri Ayaş 3
1 Fizyotem Physical Medicine and Rehabilitation Center, Trabzon, Turkey
2 Baskent Üniversitesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3 Başkent Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.59489

Amaç: Yatarak rehabilitasyon sonrası anterior dolaşımda iskemik enfarktı olan inmeli hastaların demografik ve bazı klinik özelliklerini, ve fonksiyonel sonuçlarını posterior dolaşımda iskemik enfarktı olan inmeli hastalarla karşılaştırmak.

 

Gereç ve Yöntem: İnme tanısı almış 245 hastanın tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. İnmeli hastalardan anterior ve posterior dolaşımında iskemik enfarktı olanlar iki gruba ayrıldı. Bu iki gruptaki hastaların demografik özellikleri, fonksiyonel bağımsızlık ölçümü (FBÖ) skorları ve fonksiyonel ambulasyon skalası (FAS) evreleri kaydedildi ve karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Yüz sekiz hastanın enfarktı anterior dolaşım bölgesine; 22 hastanın enfarktı posterior dolaşım bölgesine lokalizeydi. Anterior dolaşımlı inme grubundaki uzun yatış süresi (p=0,022) hariç demografik ve klinik özellikler açısından her iki grup arasında anlamlı bir fark yoktu (p>0,05). FBÖ skorları karşılaştırıldığında anterior dolaşımlı inme grubunun giriş ve çıkış kognitif FBÖ skorlarının posterior dolaşımlı inme grubuna göre anlamlı bir şekilde düşük olduğu görüldü (sırasıyla p=0,016 ve p=0,029). Ancak giriş ve çıkış motor FBÖ, kazanç FBÖ ve FAS evrelerine göre her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p>0,05).

 

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre iskemik inmenin anterior dolaşımlı alt grubundaki hastaların uzun yatış süreleri ve düşük kognitif FBÖ skorlarına rağmen fonksiyonel sonuçlar açısından iskemik inmenin anterior ve posterior dolaşımlı alt gruplarındaki hastalar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu.

Keywords : Fonksiyonel sonuçlar, iskemik inme, rehabilitasyon,vasküler bölge