Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Akciğer Biopsisi ile Histopatolojik Olarak Doğrulanan Mikroskobik Polianjiitis ve Romatoid Artrit, Bir Olgu Sunumu

Kazım Şenel 1 ,Meltem Alkan Melikoğlu 2 ,Tuba Baykal 2 ,Mehmet Melikoğlu 3 ,Filiz Alp 2 ,Akın Erdal 2 ,Mahir Uğur 2
1 Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum
2 Ataturk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
3 Erzurum Regional Education and Research Hospital, Department of Dermatology, Health Ministry, Erzurum, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.71676

Mikroskobik Polianjiitis (MPA) küçük damarları etkileyen sistemik nekrotizan bir vaskülittir. MPA çoğu olguda renal disfonksiyonla ve bazı olgularda pulmoner hemoraji ile ilişkilidir. Ancak inflamatuvar poliartrit sık olmayan bir bulgudur. Makalemizde MPA tanısı olan ve romatoid artrit gelişen 26 yaşında bir olgu sunulmuştur. Olgumuz ateş, genel yorgunluk, kilo kaybı, hemoptizi, poliartrit ve maküler döküntü ile başvurmuş, klinik değerlendirmeler akciğerde kapillaritis ortaya koymuştur. Cilt biopsisinde patolojik bulgular küçük damarlarda lökositoklastik vasküliti göstermiştir. Klinik semptomlar, yüksek perinükleer antinötrofil sitoplazmik antikor (p-ANCA) düzeyleri ve akciğer biopsisindeki histopatolojik bulgular dikkate alındığında olguda MPA tanısı düşünülmüştür. Olguda aynı zamanda pozitif anti-CCP antikoru ile birlikte romatoid artrit de gelişmiştir. Antiglomeruler bazal membran antikoru negatif olan olguda renal tutulum tespit edilmemiştir. MPA ve RA koinsidansı olan bir olgu ile eklem tutulum ayırıcı tanısına dikkat çekmeyi amaçladık. 

Keywords : Mikroskobik polianjitis, romatoid artrit