Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Obez Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Solunum Fonksiyonları ve Kardiyorespiratuar Kapasite Üzerine Etkisi

Ayşe Sarsan 1 ,Hakan Alkan 1 ,Sevin Başer 2 ,Necmettin Yıldız 1 ,Merih Özgen 3 ,Füsun Ardıç 4
1 Pamukkale Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
2 Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
3 Osmangazi Üniversitesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Eskişehir, Türkiye
4 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Denizli, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.26986

Amaç: Obez kadınlarda altı aylık aerobik egzersiz programının kardiyorespiratuar kapasite ve solunum fonksiyonları üzerine etkilerini araştırmak.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya, düzenli olarak egzersiz yapmayan ve özel bir diyet programı uygulamayan 25 obez kadın ve 25 sağlıklı kadın olmak üzere toplam 50 kişi dahil edildi. Her iki grupta değerlendirme parametreleri olarak; vücut kitle indeksi (VKİ), maksimum oksijen tüketimi (VO2max), solunum fonksiyon testleri (SFT) ölçüldü. Obez hastalara kişiye özgü hedef kalp hızı aralığında (kalp rezervinin %50-85’i), sıklığı ve süresi giderek artan aerobik egzersiz programı bisiklet ergometrisi şeklinde altı ay boyunca hastanede gözetimli olarak uygulandı. Egzersiz programı sonrası tekrarlanan değerlendirme parametreleri egzersiz öncesi ile karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Obez kadınlarda VO2max, zorlu vital kapasite (ZVK), 1. saniyedeki zorlu ekspirasyon volümü (ZEV1), ZEV1/ZVK, maksimum ekspirasyon ortası akım hızı (EOA25-75) değerleri obez olmayan kadınlara göre anlamlı olarak daha düşüktü (p<0,05). Obez olan kadınlarda altı aylık aerobik egzersiz tedavisi sonrası VKİ ve vücut ağırlıklarında istatistiksel olarak anlamlı azalma; VO2max, ZEV1, ZEV1/ZVK, EOA25-75 değerlerinde ise istatistiksel olarak anlamlı artış saptandı (p<0,05).

 

Sonuç: Obez kadınların kardiyorespiratuar kapasite ve solunum fonksiyon değerlerinin obez olmayan kadınlara göre daha düşük olduğu, obez kadınlarda aerobik egzersizin kardiyorespiratuar kapasite ve solunum fonksiyonlarında gelişmeler sağladığı gösterilmiştir. 

Keywords : Obezite, aerobik egzersiz, solunum fonksiyon testleri