Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Fibromyalji Sendromu Tanısı Alan ve Almayan Türk Kadınlarda Propriyosepsiyon ve Denge

Yasemin Ulus 1 ,Yeşim Akyol 1 ,Berna Tander 1 ,Ayhan Bilgici 2 ,Ömer Kuru 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.75428

Amaç: Bu çalışmanın amacı, fibromyalji sendromu (FMS) tanısı alan ve almayan kadınlarda propriyosepsiyon ve denge parametrelerini karşılaştırmaktı.

 

Gereç ve Yöntem: Fibromyalji tanısı olan 30 kadın hasta ve 30 sağlıklı kontrol çalışmaya alındı. Bütün katılımcılarda 6 dakika yürüme testi (6DYT) ile fonksiyonel performans, izokinetik dinamometre ile propriyosepsiyon keskinliği, tek-bacak denge testi ve Berg Denge Skalası (BDS) ile denge değerlendirildi ve düşme sayıları kaydedildi. Hastalarda ağrı vizüel analog skala (VAS ağrı) ile ve hastalık aktivitesi Fibromyalji Etki Anketi (FEA) ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Hastaların ve kontrollerin yaş ortalamaları sırası ile 41±9,20 yıl ve 40,67±9,03 yıldı. Hasta ve kontroller arasında 6DYT (p<0,05), tek-bacak denge testi (p<0,001) ve BDS (p<0,001) için anlamlı fark saptandı. Düşme sayısı ve propriyosepsiyon keskinliği hasta ve kontroller arasında anlamlı olarak farklı değildi (p>0,05). Hastalarda; VAS ağrı ve FEA, denge testleri ve propriyosepsiyon keskinliği ile korele değildi ve propriyosepsiyon keskinliği 6DYT ve denge testleri ile korele değildi (p>0,05).

 

Sonuç: Sonuç olarak, FMS’li kadınlar, FMS’li olmayan kadınlarla karşılaştırıldığında, propriyosepsiyon keskinliği ile ilişkili olmayan denge bozukluğuna sahip olabilir. 

Keywords : Fibromyalji sendromu, denge, propriyosepsiyo