Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 2

Travmatik Beyin Hasarında Değerlendirme

Jale Meray 1
1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Travmatik beyin hasarı, insidans ve prevelansının giderek artması nedeniyle rehabilitasyon alanının önemli konuları arasındadır. Travmatik beyin hasarı geçirmiş bir kişide fiziksel ve motor kayıpların yanında bilişsel, psikososyal işlevlerin de kaybının tabloya eşlik ettiği unutulmamalıdır. Travmatik beyin hasarlı hastanın değerlendirilmesi ve prognoza dair ilk veriler hakkında fikir sahibi olunabilmesi için olgunun Acil Servis veya Yoğun Bakımlar döneminden itibaren iyi takibi ve değerlendirilmesi önemlidir. İzlem ve değerlendirimde Glaskow Koma Skalası başta olmak üzere amnezi için Galveston Oryantasyon ve Amnezi Testi ile özürlülük, engellilik, yetersizlik değerlendirimine yönelik testler ve başta bilgisayarlı beyin tomografisi olmak üzere radyolojik incelemeler kullanılmaktadır. Travmatik beyin hasarında değerlendirme Acil veya Yoğun Bakımlarda değerlendirilmesiyle başlamalıdır. Son literatürlere göre travmatik beyin hasarı değerlendirilmesinde hastayı günlük yaşam aktiviteleri çerçevesindeki beceri düzeyleri doğrultusunda izlemenin motor, fonksiyonel ve bilişsel becerileri takipte daha doğru ve güvenilir sonuç verebileceği fikri yaygınlaşmaktadır. 

Keywords : Travmatik beyin hasarı, değerlendirme