Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

İnmede Fonksiyonel Elektrik Stimülasyonunun El Bileği Fonksiyonları ve Spastisiteye Etkisi: Randomize Kontrollü Bir Çalışma

Dilek Karakuş 1 ,Murat Ersöz 2 ,Gönül Koyuncu 2 ,Dilek Türk 2 ,Fatma Münevver Şaşmaz 2 ,Müfit Akyüz 2
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.67442

Amaç: Subakut/ kronik inmelilerde fonksiyonel elektrik stimülasyonunun el bileği fonksiyonları ve spastisitesine etkisini araştırmak.

 

Gereç ve Yöntem: Randomize, kontrollü, prospektif çalışma. Yaş ortalaması 58,9±12,3 yıl, ortalama inme süresi 100±62 gün olan 28 hasta, rastgele fonksiyonel elektrik stimülasyonu veya kontrol grubuna alındı. Kontrol grubunda bulunan hastalara (n=14) standart rehabilitasyon programı, diğer grup hastalara (n=14) standart rehabilitasyon programına ek olarak el bileği ve parmak ekstansörlerine fonksiyonel elektrik stimülasyon uygulandı. Üst ekstremite fonksiyonları Motricity indeksi, spatisite Ashworth skalası ile tedavi öncesi ve 2 hafta sonrası değerlendirildi. El bileği fleksiyon ve ekstansiyonunda pasif direnç izokinetik dinamometre ile 60, 90 ve 120 derece/sn açısal hızlarda ölçüldü.

 

Bulgular: Total üst ekstremite Motricity indeks skoru tedavi öncesi gruplar arasında benzerdi (p=0,142). Grup içi Motricity indeks analizlerinde, total Motricity indeks skoru fonksiyonel elektrik stimülasyonu grubunda düzelme gösterirken (n=14) (p=0,027), diğer parametrelerde anlamlı düzelme görülmedi (p>0,05). Fonksiyonel elektrik stimülasyon grubunda araştırılan diğer parametrelerde de düzelme görülmedi (p>0,05).

 

Sonuç: İnme sonrası gelişen hemiplejide standart rehabilitasyon programına eklenen fonksiyonel elektrik stimülasyon üst ekstremite motor fonksiyonlarını olumlu yönde etkilemektedir. 

Keywords : İnme, fonksiyonel elektrik stimülasyon, spastisite