Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 2

Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonu Sonrası Gelişen Diz Önü Ağrısının Kas Gücü, Fonksiyonel Skorlar, Denge ve Propriosepsiyon Üzerine Etkisi

Selmin Gülbahar 1 ,Berrin Akgün 1 ,Seide Karasel 1 ,Meltem Baydar 2 ,Özlem El 1 ,Halit Pınar 3 ,Hasan Tatari 3 ,Osman Karaoğlan 3 ,Elif Akalın 1
1 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Clinic a Medical Center, Samsun, Turkey
3 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.32704

Amaç: Bu çalışmanın amacı patellar tendon (PT) otogrefti ile ön çapraz bağ (ÖÇB) rekonstrüksiyonu yapılmış olgularda diz önü ağrısının klinik sonuçlara, aktivite düzeyine, kas gücü, fonksiyonel testler, propriosepsiyon ve denge üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

 

Gereç ve Yöntem: PT grefti ile ÖÇB rekonstrüksiyonu yapılmış ve hızlandırılmış rehabilitasyon programı uygulanmış yaş ortalaması 27,6 olan 38 hasta çalışmaya alındı. Hastaların izokinetik diz ekstansör ve fleksör kas güçleri Cybex® izokinetik dinamometre ile ölçüldü. Statik denge Sport- KAT® ile değerlendirildi. Proprioseptif fonksiyonları da izokinetik test ve tedavi cihazı ile 90 derece diz fleksiyonundan sırası ile 40, 20 ve 5 dereceye aktif repozisyonlama şeklinde değerlendirildi. Fonksiyonel kapasiteleri tek adım, üç adım ve çapraz atlama mesafeleri ile değerlendirildi. Subjektif semptomları Lysholm skalası, aktivite düzeyleri Tegner aktivite skalasıyla ölçüldü. Diz önü ağrısı 10 santimetrelik vizüel analog skala ile değerlendirildi.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan 38 hastanın 15’inde (%39,5) diz önü ağrısı kaydedildi. Diz önü ağrısı olan hastaların Lysholm, Tegner skorları diz önü ağrısı olmayan gruba göre anlamlı olarak düşük saptandı (p<0,05). İzokinetik kas gücü değerlendirmeleri, fonksiyonel testleri, denge değerlendirmeleri ve propriosepsiyon ölçümlerinde iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Tüm değerlendirmeler için güç analizi yapıldı.

 

Sonuç: PT otogrefti ile ÖÇB rekonstrüksiyonu sonrası gelişen diz önü ağrısının; Lysholm ve Tegner aktivite skorlarını etkilerken, kas gücü, denge, propriosepsiyon, ve fonksiyonel durumlarını etkilemediği görülmüştür. 

Keywords : Ön çapraz bağ, rekonstrüksiyon, diz önü ağrısı,patellofemoral ağrı, patellar tendon otogrefti