Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Pediatrik Rehabilitasyonda Zorunlu Kullanım Hareket Terapisinin Yeri Nedir?

Evrim Karadağ Saygı 1 ,Beyhan Eren 2
1 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.80958

Zorunlu kullanım hareket terapisi (ZKHT) hemiparetik hastalarda üst ekstremite (ÜE) fonksiyonunu iyileştirmede ümit verici rehabilitasyon yöntemlerinden biridir. Temel ZKHT protokolü en az etkilenmiş ÜE’nin kısıtlanmasını, etkilenmiş ÜE’ye uygulanan 2-3 hafta süreli yoğun, tekrarlayan motor egzersiz tedavisini ve şekillendirme terapisini içermektedir. Şimdiye kadar serebral palsi, inme, travmatik beyin yaralanması ve obstetrik brakial pleksus paralizisi tanılı çocuklarda ZKHT ile ilgili birçok olgu serisi, randomize kontrollü çalışma yayınlanmıştır. Protokoller kullanılan farklı kısıtlama yöntemleri, egzersiz yoğunluğu ve süresi, değerlendirme ölçütleri nedeniyle farklılıklar göstermektedir. Bu makalede ZKHT’nin hemiplejik ÜE fonksiyonunu geliştirmekteki etkinliğini araştıran çalışmalar ve bu yeni tedavi yönteminin çocuk hastalarda kullanımı gözden geçirilecektir. 

Keywords : Zorunlu kullanım hareket terapisi, üst ekstremite, çocuk