Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Kaplıca ve Fizik Tedavi Uygulanan Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında Erken Dönem Tedavi Memnuniyetinin Değerlendirilmesi

Ebru Umay 1 ,Süeda Rükşen 1 ,Mustafa Kemal Tezelli 1 ,Mehmet Meşhur 1 ,Arzu Dinç 1
1 Sağlık Bakanlığı Kütahya Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kütahya, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.89106

Amaç: Bu çalışmada kaplıca tedavisi ile fizik tedavi ajanlarının birlikte uygulandığı hastalarda sadece standart fizik tedavi programına alınan hastalara göre hastanın tedaviden memnuniyetinin değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya diz, kalça, servikal ve lumbosakral bölge vertebra osteoartriti ile boyun ve belin mekanik nedenli ağrıları olan 903 hasta dahil edildi. Hastaların demografik ve hastalık özellikleri ile ağrı düzeyleri kaydedildi. Hastalar, yatarak kaplıca ve elektroterapi tedavisi verilen (grup 1) ve her gün hastaneye gidip gelerek lokal sıcak paket ile elektroterapi uygulanan (grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. On beş seans tedavi sonrasında ağrı şiddeti, analjezik kullanımındaki değişim ve tedaviden memnuniyet derecesi değerlendirildi. Gruplar memnuniyet durumları bakımından karşılaştırıldı.

 

Bulgular: Çalışma sonucunda her iki tedavi grubunda da ağrı şiddetinde anlamlı azalma saptanırken, ağrı şiddeti ve analjezik kullanımındaki azalma ile genel memnuniyet durumundaki artış bakımından kaplıca tedavisi daha üstün bulundu. Hastalıklara göre gruplar arası karşılaştırmada, kaplıca tedavisi verilen grupta hem en yüksek memnuniyet düzeyi hem de genel memnuniyet durumunun standart tedaviye göre daha yüksek olduğu saptandı.

 

Sonuç: Kaplıca tedavisi, poliklinik düzeyinde sıklıkla karşılaştığımız kas iskelet sistemi hastalıklarında standart fizik tedavi programına göre ağrı, analjezik ilaç tüketimi ve tedaviden memnuniyet durumu bakımından daha etkilidir. 

Keywords : Kaplıca tedavisi, kas iskelet sistemi hastalıkları, memnuniyet