Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

İnterferansiyel Akımların Kronik Miyofasyal Ağrı Sendromunda Kısa Dönem Etkinliği

Demet Ofluoğlu 1 ,Elif Aydın Bulak 2 ,Nilüfer Kablan 3 ,Gülseren Akyüz 4
1 Başkent Üniverstesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi, İstanbul, Türkiye
2 Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Aydın, Türkiye
3 Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rebahilitasyon Bölümü, İstanbul, Türkiye
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Marmara University Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
DOI : 10.4274/tftr.87259

Amaç: Miyofasyal ağrı sendomu (MAS) kronik kas ağrısı sebebi olan, tetik noktaların varlığı ile karakterize lokal veya bölgesel ağrı sendromudur. Standart tedavisi oral ilaçlar, enjeksiyonlar, fizik tedavi modaliteleri ve egzersizi kapsar. Bu araştırmanın amacı bir fizik tedavi modalitesi olan interferansiyel akımın kronik MAS’ta kısa dönem etkinliğinin araştırılmasıdır.

 

Gereç ve Yöntem: Prospektif, randomize-kontrollü bir çalışmadır. Çalışmaya kronik MAS’a bağlı sırt ağrısı olan toplam 40 hasta alındı. Hastalar iki gruba ayrıldı. Birinci gruba vakum + interferansiyel akım (VİFA), ikinci gruba ise sadece vakum tedavisi (VT) uygulandı. Aynı zamanda her 2 gruba eklem hareket açıklığı ve germe egzersizleri ev programı şeklinde gösterildi. Ağrı değerlendirmesi tedavinin başında ve 15. günde Vizüel Analog Skala (VAS) ve algometre ile, hastalık aktivitesi hastanın kendini global değerlendirmesi ve hekimin hastayı global değerlendirmesi yöntemi kullanılarak yapıldı. Hastaların duygu durum değerlendirmesi de Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ile yapıldı.

 

Bulgular: Çalışmaya alınan hastaların yaş ortalamaları VİFA grubunda 38,2±13,2 yıl ve VT grubunda 48,2±14,4 yıl idi. Her iki grubun çalışma başlangıcı ve sonrası değerlendirmelerinde VAS skorlarında, hasta ve hekimin global değerlendirmesinde belirgin iyileşme saptandı (p<0,05). VİFA grubunda aynı zamanda, algometrik ölçümlerde belirgin iyileşme gözlenirken (p<0,05), VT grubunda bu düzelme gözlenmedi (p>0,05). Her iki grupta da BDÖ skorları normal sınırlar içerisinde olup, tedavi sonrasındaki değerlerde anlamlı azalma saptandı (p<0,05).

 

Sonuç: İnterferansiyel akımlar kronik MAS tedavisinde etkin bir tedavi olup, egzersiz gibi diğer tedavi metodları ile kombinasyonu ek yararlar sağlayabilir. 

Keywords : Analjezik akımlar, elektroterapi, interferansiyel akım, miyofasyal ağrı