Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 3

Diz Osteoartritinde İki Farklı Molekül Ağırlıklı Hyaluronik Asit Preparatı ve Metil Prednisolon Asetat Preparatının Etki ve Yan Etkilerinin Klinik Olarak Karşılaştırılması

Ümit Bingöl 1 ,Merih Yurtkuran 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Romatoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye DOI : 10.4274/tftr.72687

Amaç: Diz osteoartritinde iki farklı molekül ağırlıklı hyaluronan preparatı ve metil prednisolon asetat preparatının etki ve yan etkilerini karşılaştırmak.
 

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmaya American College of Rheumatology kriterlerine göre diz osteoartriti tanısı konulan toplam 75 hasta katıldı. Hastalar rastgele yöntemle üç gruba randomize edildiler. Çalışmayı 69 hasta tamamladı. Grup I (n= 22) 6-metilprednizolon Asetat (6-MPA), Grup II (n=24) düşük molekül ağırlıklı hyaluronik asit (DMA HA), Grup III (n=23) yüksek molekül ağırlıklı hyaluronik asit (YMA HA) tedavisine alındı. Her üç gruba da birer hafta ara ile üç kez intraartiküler enjeksiyon uygulandı. Çalışma prospektif ve tek kör olarak yürütüldü. Hastalar radyolojik evre, fonksiyonel evre, doktor ve hasta tatmini, günlük asetaminofen kullanımı, doktorun ve hastanın global osteoartrit değerlendirmesi, ağrı, SF-36, Lequesne algofonksiyonel indeks ve Womac osteoartrit indeksi parametreleriyle değerlendirildi. Değerlendirmeler tedavi öncesi, tedavi sonrası, üçüncü ve altıncı ayda yapıldı. Enjeksiyonlardan sonra effüzyon varlığı, lokal ve sistemik yan etkiler kaydedildi.
 

Bulgular: Tedavi öncesinde gruplar arasında fonksiyonel evre dışında farklılık yoktu. Grup içi karşılaştırmalarda radyolojik evre ve fonksiyonel evre dışında SF-36 ’nın bazı alt bölümlerinde ve diğer parametrelerde altıncı aya kadar uzayan anlamlı düzelmeler saptandı. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise hastanın ve doktorun tedavi öncesine göre ikinci aydaki global osteoartrit değerlendirmesinde (p<0,05), SF-36 sosyal fonksiyonda tedavi sonrasında (p<0,05) anlamlı farklılıklar saptandı. Geçici lokal yan etkiler dışında ciddi sistemik yan etki saptanmadı.
 

Sonuç: Sonuç olarak iki farklı molekül ağırlığına sahip HA preparatı ile metilprednizolon asetatın karşılaştırıldığı bu ilk çalışma ile her üç grupta da SF-36’nın bazı bölümleri dışında tüm değişkenlerde 24. haftaya uzayan anlamlı iyileşmeler saptandı. Gruplar arası karşılaştırmalarda ise sadece ikinci ayda hastanın ve doktorun global osteoartrit değerlendirmesinde ve tedavi sonrasında SF-36 sosyal fonksiyon alt bölümünde Grup I (6-MPA) ve Grup II’de (DMA HA) Grup III’e (YMA HA) göre daha anlamlı iyileşme saptandı. Diğer parametrelerde ise anlamlı farklılık saptanmadı. 

Keywords : Diz osteoartriti, intraartiküler enjeksiyonlar, hyaluronan,metil prednizolon asatat