Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Ankilozan Spondilitte Güncel Tedavi Seçenekleri

Lale Altan 1
1 Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Atatürk Rehabilitasyon Merkezi Kükürtlü Kaplıcaları, Bursa

Ankilozan spondilit (AS) daha çok genç erkekleri etkileyen, enflamatuvar bel ağrısı ve sakroileit ile  karakterize sıklıkla periferik artritin eşlik ettiği bir hastalıktır. AS’de enflamasyonun altında yatan mekanizmayı düzeltmeye yönelik tedavi yaklaşımı  şu an için mevcut değildir. Tedavinin amaçları ağrıyı ve sabah tutukluğunu azaltmak, deformiteyi önlemek ve düzgün postürü, fiziksel kondüsyonu, psikososyal sağlığı korumaktır. Medikal tedavide steroid olmayan antienflamatuvar ilaçlar altın standart olmasına rağmen, bunların etkileri şifa sağlamaktan çok  semptomatiktir. Hastalığı modifiye edici ilaçlar romatoid artrit gibi diğer romatizmal hastalıklarla kıyaslandığında AS’de daha az etkindir. Son yıllarda ikinci seçenek olarak sunulan sülfosalazinin özellikle periferik artritli hastalarda bazı yararlı etkileri gösterilmiştir. Metotreksat açık çalışmalarda faydalı olarak bildirilmesine rağmen kontrollü çalışmalar bunu desteklememiştir. Biyolojik ajanlar AS’li hastalarda semptomatik düzelmeden daha öte iyileşme yapabilecek ilaçlar olarak gündeme gelmiştir.  Anti tümör nekrozis factor a (anti-TNFa) ajanlar olan infliksimab ve etanersept hastalığın spesifik enflamatuvar sürecini hedef alırlar. Plasebo kontrollü çalışmalarda bu ajanlarla tedavi klinik ve laboratuvar parametrelerde hızlı ve anlamlı düzelme sağlamıştır. Anti-TNFa  tedavilerinin uzun dönemli etkinlikleri ve yan etkilerini inceleyen çalışmalar halen sürmektedir. 

Keywords : Ankilozan spondilit, tedavi