Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Romatoid Artritli Hastalarda Sabah Tutuklu¤u ile Akut Faz Reaktanlar›n›n Korelasyonu

Hasan Elden 1 ,Vedat Nacitarhan 1
1 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Sivas

Romatoid Artrit (RA) tanı kriterleri içerisinde de yer alan sabah tutukluğu, hasta tarafından ifade edilmesi nedeniyle diğer kriterlere oranla daha subjektif bir yöntem olarak düşünülebilir. Bu çalışmamızda hastaların ifade ettiği sabah tutukluğunun, hastalığın şiddetini objektif bir biçimde yansıtan eritrosit sedimantasyon hızı (ESH) ve C-reaktif protein (CRP) ile ilişkisine bakarak, tutarlılığını araştırmayı amaçladık. Çalışmaya 70 RA’lı hasta alındı. Hastalardan toplam 328 kez ESH ve CRP düzey tespiti için kan alınırken, sabah tutukluk süreleri kaydedildi. Sabah tutukluğu ile, CRP’de daha güçlü olmak üzere, her iki laboratuvar parametresi arasında pozitif yönde güçlü korelasyon vardı. Buradan hareketle hastanın ifadesine dayanması nedeniyle kısmen subjektif bir değerlendirme yöntemi olarak kabul edilebilecek sabah tutukluğunun, hastalık aktivitesini en azından çalışma popülasyonumuz için doğru yansıttığı kanaatine varıldı. 

Keywords : Romatoid artrit, sabah tutukluğu, eritrosit sedimentasyon hızı, C-reaktif protei