Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2013 , Vol 59 , Num 4

Fibromiyaljili Hastalarda Kas Gücü, Yorgunluk, Fonksiyonel Kapasite ve Proprioseptif Keskinlik

Yeşim Akyol 1 ,Yasemin Ulus 1 ,Berna Tander 1 ,Ayhan Bilgici 2 ,Ömer Kuru 2
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Samsun, Türkiye
DOI : 10.4274/tftr.22230

Amaç: Fibromiyalji (FM)’li hastalar ve sağlıklı kontrollerde kas gücü (KG), yorgunluk, fonksiyonel kapasite ve proprioseptif keskinliği karşılaştırmak; FM şiddetinin bu özellikler üzerine etkisini değerlendirmek.
 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 60 FM’li kadın ve 45 sağlıklı kontrol alındı. Hastaların FM ile ilişkili ölçümleri (hassas nokta sayısı, miyaljik skor, ağrı vizüel analog skalası (VAS), fibromiyalji etki sorgulaması (FES)) kaydedildi. Hastalar FES ile orta ve ciddi FM’li olarak sınıflandırıldı. Tüm katılımcılarda değerlendirilen parametreler: diz fleksör-ekstansör kas gücü ve el kavrama gücü, proprioseptif keskinlik, 6 dakika yürüme testi (6DYT) ve yorgunluk çok boyutlu değerlendirme skalası (YDS) idi.
 

Bulgular: FM’li hastalarda diz fleksör-ekstansör kas gücü ve 6DYT kontrollerden önemli ölçüde daha düşük, YDS skoru önemli ölçüde daha yüksekti (p<0,05). Proprioseptif keskinlik ve el kavrama gücü açısından hasta ve kontrol grupları arasında anlamlı fark yoktu (p>0,05). Orta düzeyde FM’li hastalarla karşılaştırıldığında, şiddetli FM’li hastalarda ağrı VAS ve YDS skoru önemli düzeyde daha yüksekti (p<0,05). Hastalarda diz fleksör-ekstansör kas gücü ve el kavrama gücü; ağrı VAS skoru, YDS skoru, 6DYT ve proprioseptif keskinlik ile ilişkili değildi (p>0,05). 6DYT ağrı VAS skoru ile negatif ilişkiliydi (p=0,001). YDS skoru ağrı VAS skoru ile pozitif ilişkiliydi (p<0,05), fakat 6DYT ile ilişkili değildi (p>0,05).
 

Sonuç: FM hastaları sağlıklı bireylere kıyasla artmış yorgunluk ve ağrı şiddetine, azalmış diz ekstansör-fleksör kas gücüne ve fonksiyonel kapasitesine sahiptiler. Ağrı şiddeti ve yorgunluk, FM şiddetinden daha çok etkilenmiş olarak bulundu. Bu sonuçlara göre, FM tedavisinde fonksiyonun ve KG’nün artırılması dikkate alınmalıdır, ancak ağrının azaltılması ve yorgunluğun giderilmesi öncelikli olmalıdır.

Keywords : Fibromiyalji, yorgunluk, kas gücü, propriosepsiyo