Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2005 , Vol 51 , Num 1

Spastik Serebral Palsili Hastalarda Tedaviye Karar Verme Sürecinde Yürüme Analizi Kullanımı

Güneş Yavuzer 1 ,Birkan Sonel 1 ,Şehim Kutlay 1 ,Süreyya Ergin 1
1 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara

Bu çalışmanın amacı spastik serebral palsili (SP) hastaların yürüme bozukluklarını değerlendirmek ve hekimlere, klinik uygulamalarında kullanmaları için objektif kriterler sunmaktır. Spastik SP’li 43 hastanın hastane dosyaları ve yürüme analizi raporları retrospektif olarak incelendi. Yaş ortalaması 9,5±5,2 yıldı. Hastaların %76’sı spastik diplejik tip, %24’ü ise hemiplejik tip olarak değerlendirildi. Yürüme analizleri beş kameralı “Vicon 370” sistemi ve “Vicon Clinical Manager” yazılım programı kullanılarak yapıldı. Kinematik analizlerde pelvis hareketlerinde her üç planda da artış olduğu; kalça fleksiyon, addüksiyon ve iç rotasyon açılarının sırasıyla, sagital, koronal ve transvers planlarda artmış olduğu gözlendi. Spastik SP’li çocukların %25’inde bükük diz yürüyüşü, %35’inde tutuk diz paterni tespit edildi. Yürüme analizi yapılan çocukların %80’inde (n=34), mevcut tedavilerinde bir değişiklik önerildi. Bu önerilerin %95’ini özgün fiziksel tedavi programları oluşturmaktaydı. Çocukların %46’sına botulinum toksin Tip A enjeksiyonları, %49’una ortezleme ve %7’sine ise cerrahi yaklaşımlar önerildi. Sonuç olarak yürüme analizi, klinisyenlerin yürüme bozukluklarını objektif olarak tanımlamalarında kullanabilecekleri bir yöntemdir. Yürüme analizi tedavinin başarısını değerlendirmede kullanılabileceği gibi, tedavinin planlanması aşamasında da yararlı olabilir. 

Keywords : Serebral palsi, yürüme analizi, rehabilitasyo