Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Impaired Balance and Fall Risk in Rheumatoid Arthritis Patients

Neslihan Bilge Metli 1 ,Aydan Kurtaran 2 ,Müfit Akyüz 2
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye DOI : 10.5152/tftrd.2015.69379

Objective: This study evaluated the history of falling, fear of falling and fall risk in patients with rheumatoid arthritis (RA) and investigated the relationship of these with functional status, balance, disability, walking speed, and disease activity. 

 

Material and Methods: Sixty-five patients with RA and 43 healthy volunteers were included in the study. Their fall history within the last year was questioned. The Steinbrocker functional class system was used to identify the patients. The fear of falling was assessed using the Tinetti Falls Efficacy Scale (Tinetti FES). The Tinetti Balance and Gait Tests, Berg Balance Scale, 10-Meter Walk Test, Timed Up and Go Test, One-Leg Stand Test, and Functional Reach Test were performed. Disability was evaluated in the health assessment questionnaire (HAQ).   

 

Results: Twenty-eight subjects in the patient group reported one or more falls within the last year. These subjects were older and had longer RA disease duration, greater fear of falling, higher HAQ scores, and functional class. According to the Tinetti total score, 28 (43.1%) patients had a low-fall risk, 22 (33.8%) had a medium-fall risk, and 15 (23.1%) had a high-fall risk. 

 

Conclusion: The most important factors related to fall risk were the Steinbrocker Functional Class and the Tinetti FES score.

 


 

Turkish

 

Başlık: Romatoid Artritli Hastalarda Denge Bozukluğu ve Düşme Riski

 

Anahtar kelimeler: Romatoid artrit, denge bozukluğu, düşme riski

 

Amaç: Bu çalışmada; romatoid artritli (RA) hastalarda düşme öyküsü, düşme korkusu ve düşme riski değerlendirildi ve bunların fonksiyonel durum, denge, disabilite, yürüme hızı ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi araştırıldı. 

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 65 RA’lı hasta ve 43 sağlıklı gönüllü dahil edildi. Son bir yıl içindeki düşme öyküleri sorgulandı. Hasta grubunda fonksiyonel değerlendirme Steinbrocker fonksiyonel sınıflandırması kullanılarak yapıldı. Düşme korkusu Tinetti’nin Düşme Etki Ölçeği (Tinetti FES) ile değerlendirildi. Tinetti Denge ve Yürüme Testi, Berg Denge Ölçeği, 10 Metre Yürüme Testi, Süreli Kalk ve Yürü Testi, Tek Ayak Üzerinde Durma Testi, Fonksiyonel Uzanma Testi, Süreli Kalk ve Yürü Testi, Tek Ayak Üzerinde Durma Testi, Fonksiyonel Uzanma Testi uygulandı. Disabilite Sağlık Değerlendirme Anketi (HAQ) ile değerlendirildi.     

 

Bulgular: Hasta grubundaki bireylerin 28’i son bir yıl içinde bir veya daha fazla düşme bildirdi. Bu olguların düşme öyküsü olmayanlara göre yaşları daha ileri, hastalık süreleri daha uzun, HAQ skorları daha yüksek, fonksiyonel evreleri daha ileri ve düşme korkuları daha fazlaydı. Tinetti total skora göre 28 (%43,1) hastanın düşük, 22 (%33,8) hastanın orta ve 15 (%23,1) hastanın yüksek düşme riski vardı.    

 

Sonuç: Düşme üzerinde etkili olabilecek olası risk faktörleri arasında en belirleyici olanları sırasıyla Steinbrocker fonksiyonel evresi ve Tinetti FES skoru olarak saptandı.

Keywords : Rheumatoid arthritis, impaired balance, fall risk