Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Would FRAX Define the High Fracture Risk if the Patients Were Evaluated the Day before Hip Fracture?

Figen Koçyiğit 1 ,Merve Acar 1 ,Meltem Baydar 2 ,Ersin Kuyucu 3 ,Ali Koçyiğit 4
1 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Denizli State Hospital, Denizli, Turkey
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Clinic a Medical Center, Samsun, Turkey
3 Clinic of Orthopedics and Traumatology, Denizli State Hospital, Denizli, Turkey
4 Clinic of Radiology, Pamukkale University Hospital, Denizli, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.32549

Objective: The aim of this study was to evaluate the 10-year major osteoporotic and hip fracture risks in patients with a recent hip fracture.   

 

Material and Methods: The study population comprised 58 patients (32 male and 26 female, mean age 79.1 years) with a recent hip fracture. A bedside questionnaire including fracture risk assessment tool (FRAX®) variables and fall frequency was administered to the patients. The FRAX® 10-year major osteoporotic and hip fracture risks were calculated. Statistical analyses were performed to compare different age groups (60–69 years, 70–79 years, and ≥80 years).    

 

Results: The mean 10-year major osteoporotic and hip fracture risks were 13.9% and 78%, respectively. If the National Osteoporosis Foundation guidelines were taken into account according to major osteoporotic and hip fracture risks using FRAX® the day before the fracture, treatment would not be initiated in 75.8% and 18.9% of patients, respectively. There were significant differences between the age groups according to the 10-year major osteoporotic and hip fracture probability and fall frequency (p<0.001, p<0.001, and p=0.005, respectively). 

 

Conclusion: In our study group, the FRAX® 10-year major osteoporotic fracture probability had an underestimation in younger patients with a history of frequent falling and did not seem to improve the definition of high-risk patients. The 10-year probability of hip fracture by the FRAX® tool can classify populations at risk more effectively. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Kalça Kırığı olan Hastalar Kırıktan Önceki Gün Değerlendirilseydi FRAX® Yüksek Riski Tanımlayabilecek Miydi?

 

Anahtar kelimeler: Kırık riski, FRAX®, osteoporoz, FRAX® Türk eşik değerleri

 

Amaç: Çalışmamızın amacı kalça kırığı geçiren kişilerde 10 yıllık majör osteoporotik ve kalça kırığı risklerini değerlendirmektir.    

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya yeni kalça kırığı geçiren 58 hasta (32 erkek, 26 kadın, ortalama yaş 79,1 yıl) dahil edildi. Yatak başında uygulanan bir anket ile FRAX® değişkenleri ve düşme sıklığı sorgulandı. FRAX 10 yıllık majör osteoporotik ve kalça kırığı olasılıkları hesaplandı. Farklı yaş gruplarını karşılaştırmak için istatistiksel analiz yapıldı (60-69 yaş, 70-79 yaş ve ≥ 80 yaş).       

 

Bulgular: Ortalama 10 yıllık majör osteoporotik ve kalça kırığı riskleri sırasıyla %13,9 ve %78 olarak bulundu. Eğer FRAX değerleri kırıktan 1 gün önce elde edilmiş olsa idi, National Osteoporosis Foundation kılavuzuna göre değerlendirme yapıldığında, majör osteoporotik kırık riskine göre hastaların %75,8’ine,  majör kalça kırığı riskine göre ise hastaların %18,9’una tedavi önerilmeyecekti. Yaş grupları arasında 10 yıllık majör osteoporotik kırık ve kalça kırığı olasılığı ve düşme sıklığına göre anlamlı farklılık saptandı (sırasıyla, p<0,001, p<0,001 ve p=0,005).    

 

Sonuç: Çalışmamızda sık düşme hikayesi olan daha genç hastalarda 10 yıllık majör osteoporotik kırık riskinin değerlendirmesinde FRAX® yetersiz kalabilmekte ve yüksek risk hastaların tespitini iyileştirmediği görülebilmektedir. Mevcut FRAX® yöntemi kullanılarak elde edilen 10 yıllık kalça kırığı olasılığı risk altındaki popülasyonu çok daha etkili tanımlayabilir.  

Keywords : Fracture risk, FRAX®, osteoporosis, FRAX® Turkish thresholds