Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation , Vol , Num

Evaluation of Clinical and Electrophysiological Effects of Electrical Stimulation on Spasticity of Plantar Flexor Muscles in Patients with Stroke

Aysel Gürcan 1 ,Barın Selçuk 2 ,Burcu Önder 3 ,Müfit Akyüz 4 ,Ayla Akbal Yavuz 5
1 Yoncalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, Kütahya, Türkiye
2 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Kocaeli, Türkiye
3 Çorlu Devlet Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölümü, Tekirdağ, Türkiye
4 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
5 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Çanakkale, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2015.38981

Objective: The aim of this study is to measure the clinical and electrophysiological effects of electrical stimulation on the spasticity of plantar flexor muscles in hemiplegic patients who have plantar flexor spasticity.

 

Material and Methods: Thirty-two hemiplegic patients having spasticity in lower extremities were included. Study group patients underwent electrical stimulation of the spastic agonist muscles for 20 min per day for 15 days in addition to the conventional program. On the other hand, control group patients underwent the conventional rehabilitation program only. The hemiplegic patients were clinically and electrophysiologically evaluated twice before and after the treatment within 24–48 h. 

 

Results: A noticeable rise in Functional Independence Measure (FIM) scores, strength of ankle dorsiflexion, and range of motion of passive ankle dorsiflexion and a noticeable statistical decrease in the tonus of the ankle plantar flexor were found in the group that underwent electrical stimulation when pretreatment findings were compared to post-treatment findings. While the H/M range was found to be noticeably high in both the control and study hemiplegic groups (p=0.005) in the pretreatment period, no statistical difference was seen in the control and study groups compared to that in the pretreatment period in electrophysiological statistical parameters (p>0.05).

 

Conclusion: Electrical stimulation can be a good functional option for treating patients having plantar flexor spasticity because it can be applied at home, it has no side effect, it is cheap, it is easy to apply, and it has a good functional performance in addition to the conventional treatment for spasticity.

 


 

Turkish

 

Başlık: İnmeli Hastalarda Plantar Fleksör Kaslara Uygulanan Elektrik Stimülasyonunun Spastisite Üzerindeki Etkisinin Klinik ve Elektrofizyolojik Değerlendirilmesi

 

Anahtar kelimeler: Elektrik stimülasyonu, spastisite, H refleks, Ashworth skalası, inme

 

Amaç: Bu çalışmada amaç plantar fleksör spastisitesi bulunan inmeli hastalarda plantar fleksör kaslarına uygulanan elektrik stimülasyonunun spastisite üzerindeki etkisinin klinik ve elektrofizyolojik olarak değerlendirilmesidir.

 

Gereç ve Yöntemler: Alt ekstremitesinde spastisitesi bulunan 32 inmeli hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma grubundaki hastalara (n=19) konvansiyonel rehabilitasyon programına ek olarak spastik agonist kaslara (gastroknemius kasına) günde 20 dakika toplam 15 gün elektrik stimülasyonu, kontrol grubundaki hastalara (n=13) ise sadece konvansiyonel rehabilitasyon programı uygulandı. Hastalar tedavi öncesi ve tedaviden 24 ila 48 saat sonra olmak üzere iki kere klinik ve elektrofizyolojik olarak değerlendirildi.   

 

Bulgular: Elektrik stimülasyon uygulanan grupta tedavi öncesi ile karşılaştırıldığında tedavi sonrası; Fonksiyonel Bağımsızlık Ölçütü (FBÖ) skorunda, ayak bileği dorsifleksiyon gücünde, pasif ayak bileği dorsifleksiyonu eklem hareket açıklığında anlamlı artış ve ayak bileği plantar fleksör tonusunda istatistiksel olarak anlamlı azalma bulundu. H refleks amplitüdünün bileşik kas aksiyon potansiyeli amplitüdüne oranı (H/M oranı) tedavi öncesi değerlendirmede hem kontrol hem de çalışma grubunda hemiplejik tarafta istatistiksel olarak anlamlı yüksek bulunurken (p=0,005), kontrol ve çalışma gruplarında tedavi öncesine göre tedavi sonrasında elektrofizyolojik parametrelerde istatistiksel farklılık saptanmadı (p>0,05).  

 

Sonuç: Elektrik stimülasyonu, spastisitenin tedavisinde konvansiyonel tedavi yöntemlerine ek kullanılarak, inmeli hastalarda daha iyi bir fonksiyonel performans sağlaması ve uygulanmasının kolay olması, hastanın evinde de yapılabilmesi, ucuz olması ve yan etkisinin az olması nedeniyle iyi bir seçenek olabilir.

Keywords : Electrical stimulation, spasticity, H reflex, Ashworth measurement, stroke