Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Burden of Chronic Low Back Pain in the Turkish Populatio

Afitap İÇAĞASIOĞLU 1 ,Yasemin YUMUŞAKHUYLU 1 ,Ayşegül KETENCİ 2 ,Naciye Füsun TORAMAN 3 ,Gülçin KAYMAK KARATAŞ 4 ,Ömer KURU 5 ,Yeşim KİRAZLI 6 ,Kazım ÇAPACI 6 ,Esma ERİMAN 7 ,Sema HALİLOĞLU 8
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ministry of Health İstanbul Medeniyet University, Göztepe Training and Research Hospital, İstanbul, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, İstanbul University İstanbul Faculty of Medicine, İstanbul, Turkey
3 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Antalya Training and Research Hospital, Antalya, Turkey
4 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Turkey
5 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Turkey
6 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
7 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Diyarbakır Training and Research Hospital, Diyarbakır, Turkey
8 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Erzurum Training and Research Hospital, Erzurum, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.23921

Objective: Chronic low back pain (CLBP) is a great economic burden to the society mainly in terms of the large number of the lost work days and disability, and it appears to be growing. The economic burden of LBP in Turkey is not known. This study aims to analyze the health care resource use, work and productivity loss, and health-related economics of CLBP in Turkey.

 

Material and Methods: The study was designed as a multi-centered cross-sectional survey of patients in physical therapy and rehabilitation clinics from eight different regions of Turkey and 662 patients with CLBP over 18 years of age were included. Data on patient sociodemographics, disease-related healthcare resource use during the previous 6 months, inability to work during the last 3 months, Roland Morris Disability Index for the functional status, and psychological health with Beck Depression Scale were collected. Direct costs included medical visits, investigations, medications, hospitalizations, orthopedic aids, and physical therapy. İndirect costs were evaluated mostly with productivity loss.

 

Results: The total annual direct costs for CLBP per patient were estimated at 1080 TL. The indirect costs were estimated at 5511 TL per patient. Direct cost was correlated with disease severity, duration, and age. Indirect cost was higher in women.

 

Conclusion: The indirect costs for CLBP were significantly higher than the direct costs. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Kronik Bel Ağrısının Türk Toplumuna Maliyeti

 

Anahtar kelimeler: Bel ağrısı, maliyet, ekonomik yük

 

Amaç: Kronik bel ağrısının özellikle kayıp iş günleri ve dizabilite anlamında toplum üzerine maliyeti çok büyüktür ve giderek arttığı görülmektedir. Türkiye’de kronik bel ağrısının maliyeti tam olarak bilinmemektedir. Bu çalışmada kronik bel ağrılı hastalarda sağlık kaynaklarının kullanımı, iş gücü-üretim kaybı ve hastalığın toplam ekonomik yükünün araştırılması planlanmıştır.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışma, Türkiye’nin 8 ayrı bölgesindeki fiziksel tıp ve rehabilitasyon kliniklerine başvuran hastaların çok merkezli kesitsel araştırılması olarak planlanmıştır. Çalışmaya kronik bel ağrılı 18 yaş üstü 662 hasta dahil edilmiştir. Olguların sosyo-demografik verileri, son 6 ay içindeki sağlık kaynaklarının kullanımı, son 3 ay içindeki çalışabilme durumlarını içeren bir anket, fonksiyonel durumu için Roland-Morris Disabilite anketi, depresyon durumu için de Beck Depresyon Ölçeği dolduruldu. Kişinin kendisi, işvereni ve sağlık sistemi tarafından yapılan harcamalar hesaplandı. Doğrudan harcamaları poliklinik viziti, tanısal testler, medikal tedaviler, hastane bakımı, ortopedik yardımcı cihazlar, fizik tedaviler; dolaylı harcamaları ise üretim gücündeki azalma, raporlu günler, iş gücü kaybı ile ilgili veriler oluşturdu.

 

Bulgular: Bel ağrısı için hasta başı yıllık doğrudan harcama 1080 TL, dolaylı harcama ise 5511 TL idi. Doğrudan maliyet hastalık şiddeti, süresi ve yaş ile korele bulundu. Dolaylı maliyet kadınlarda yüksekti.

 

Sonuç: Özellikle iş günü ve iş gücü kaybına bağlı dolaylı harcamalar doğrudan harcamalardan çok daha fazla maliyetlidir. 

Keywords : Low back pain, burden, economic cost