Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

A Cross-sectional Study Examining the Risk Factors Associated with Lymphedema and its Prevalence in Breast Cancer Patients after Level 3 Axillary Lymph Node Dissectio

Sibel Kibar 1 ,Sibel Ünsal Delialioğlu 1 ,Belma Füsun Köseoğlu 1 ,Meltem Dalyan Aras 1
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey DOI : 10.5152/tftrd.2015.48753

Objective: To determine the prevalance of lymphedema after breast cancer treatment with level 3 axillary lymph node dissection (ALND) and to evaluate the risk factors which underlie this condition.

 

Material and Methods: A total of 190 women >18-years-old who underwent breast cancer treatment with level 3 ALND >6 months ago were included in this cross-sectional study. The sociodemographic and clinical characteristics of all of the patients were recorded, and all patients were evaluated for lymphedema of the upper extremity by a circumferential measurement method.

 

Results: On examination, 79 (41.5%) women had lymphedema with a mean development time of 12.7±26.62 months. After univariate analysis, the patients age, body mass index (BMI), and number of metastatic lymph nodes (LNs) were found to increase the development of lymphedema. In addition, chemotherapy, breast or chest wall radiotherapy, and axillary radiotherapy also played a role. In the multivariate model, BMI (OR=5.491; 95% CI: 1.382-21.82), metastatic LNs (OR=0.314; 95% CI: 0.118-0.839), axillary radiotherapy (OR=15.34; 95% CI: 5.526-42.581), chemotherapy (OR=5.325; 95% CI: 1.48-19.153), and age (OR=1.044; 95% CI: 1.007-1.083) were significantly associated with an increased risk of lymphedema.

 

Conclusion: This study demonstrated that there was a higher lymphedema prevalence ratio of 41.5% in breast cancer patients who underwent level 3 ALND and found that the risk factors for lymphedema development were axillary radiotherapy, chemotherapy, number of metastatic LNs, age, and BMI.

 


 

Turkish

 

Başlık: Meme Kanserli Hastalarda Level 3 Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonu Sonrası Lenfödem Prevalansı ve Risk Faktörlerinin Araştırıldığı Kesitsel Çalışma

 

Anahtar kelimeler: Meme kanseri, lenfödem, prevalans, risk faktörleri

 

Amaç: Meme kanseri tedavisinde, level 3 aksiller lenf nodu diseksiyonu (ALND) yapılan hastalarda lenfödem prevalansını belirlemek ve bu durumun altında yatan nedenleri değerlendirmek.

 

Gereç ve Yöntemler: Meme kanseri tedavisi sonrası en az 6 ay süre geçmiş, level 3 ALND yapılmış, 18 yaş üstü, 190 kadın hasta çalışmaya dahil edildi. Çalışma kesitsel olarak gerçekleştirildi. Hastaların sosyodemografik ve klinik özellikleri kayıt edildi, tüm hastalar çevresel ölçüm yöntemiyle üst esktremite lenfödem varlığı açısından değerlendirildi.

 

Bulgular: Değerlendirmede 79 (%41,5) hastada lenfödem tespit edildi ve ortalama lenfödem gelişme süresi 12,7±26,62 ay olarak saptandı. Tek değişkenli analiz sonucunda yaş, beden kitle indeksi (BKİ), metastatik lenf nodu (LN) sayısının lenfödemin gelişimini arttırdığı, bunun yanında kemoterapi, meme veya göğüs bölgesine radyoterapi ve aksiller radyoterapinin de etkili olduğu bulundu. Çok değişkenli modeldeyse, BKİ (OR=5,491; %95 CI: 1,382-21,82), metastatik LN sayısı (OR=0,314; %95 CI: 0,118-0,839), aksiller radyoterapi (OR=15,34; %95 CI: 5,526-42,581), kemoterapi (OR=5,325; %95 CI: 1,48-19,153), ve yaş (OR=1,044; %95 CI: 1,007-1,083) ile lenfödem riski arasında anlamlı ilişki gösterildi.

 

Sonuç: Bu çalışma level 3 ALND yapılan meme kanseri hastalarında lenfödem prevalans oranının %41,5 gibi yüksek bir oranda olduğunu göstermiş ve aksiller radyoterapi, BKİ, metastatik LN sayısı, yaş ve kemoterapinin lenfödem gelişiminde etkili risk faktörleri olduğunu bulmuştur.

Keywords : Breast cancer, lymphedema, prevalence, risk factors