Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Effectiveness of Neuromuscular Electrical Stimulation on Auxiliary Respiratory Muscles in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease Treated in the Intensive Care Unit

Dilek Koçan Kurtoğlu 1 ,Nurettin Taştekin 2 ,Murat Birtane 1 ,Erhan Tabakoğlu 3 ,Necdet Süt 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
2 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Edirne, Türkiye
3 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Edirne
4 Department of Biostatistic, Trakya University Faculty of Medicine, Edirne, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2015.04378

Objective: Chronic obstructive pulmonary disease is a major public health problem. In the present study, we aimed to investigate the possible effects of upper extremity exercises and neuromuscular electrical stimulation therapy applied to auxiliary respiratory muscles on arterial blood gases, blood pressure, heart rate values, and quality of life in patients with chronic obstructive pulmonary disease.

 

Material and Methods: Thirty patients who were diagnosed with stage 4 severe chronic obstructive pulmonary disease by a pulmonologist and who needed intensive care were included in the study. The patients were equally allocated into two groups containing 15 patients each: control and intervention. Both groups were given an unassisted upper extremity exercise program for four weeks, and only one group was given neuromuscular electrical stimulation on auxiliary respiratory muscles for 10 days. Arterial blood gas measurements, peak heart rate, and breathing frequency were recorded. St. Georges Respiratory Questionnaire and short form-36 were performed for the evaluation of the quality of life. Functional capacity was determined by functional independent measurement. Evaluations of the patients were performed on the 1st, 8th, 15th, and 30th days of the study.

 

Results: There were statistically significant improvements in peak heart rate, breathing frequency per minute, and functional independency scores in the group where exercise and neuromuscular electrical stimulation had been concomitantly applied (p<0.05).

 

Conclusion: This study revealed positive effects of neuromuscular electrical stimulation in addition with therapeutic exercises on the cardiorespiratory system in the short run.

 


 

Turkish

 

Başlık: Yoğun Bakım Ünitesinde Tedavi Edilen Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Olan Hastalarda Yardımcı Solunum Kaslarına Uygulanan Nöromuskuler Elektrik Stimülasyonunun Etkinliği

 

Anahtar kelimeler: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı, nöromuskuler elektrik stimülasyonu, solunum egzersizi

 

Amaç: Kronik obstrüktif akciğer hastalığı önemli bir sağlık problemidir. Biz bu çalışmada kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan hastalarda üst ekstremite egzersizleri ve yardımcı solunum kaslarına eklenen nöromuskuler elektrik stimülasyonu tedavisinin, arteriyel kan gazı, kalp atım hızı ve yaşam kalitesine olumlu etkisini araştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Göğüs hastalıkları uzmanı tarafından evre 4 şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı tanısı konulan yoğun bakım ihtiyacı olan otuz hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastalar kontrol ve tedavi grubu olarak her biri on beş hasta içeren eşit sayıda iki gruba ayrıldı. Her iki gruba dört hafta boyunca yardımsız üst ekstremite egzersiz programı ve sadece bir gruba on gün boyunca yardımcı solunum kaslarına nöromuskuler elektrik stimulasyonu tedavisi verildi. Arteriyel kan gazı değerlendirmesi, kalp tepe atım hızı ve solunum sıklığı kaydedildi. Yaşam kalitesini değerlendirmek için St. George’s Solunum anketi ve Kısa form 36 uygulandı. Fonksiyonel kapasite fonksiyonel bağımsızlık indeksi kullanılarak ölçüldü. Hastaların değerlendirilmesi başlangıç, 8. gün, 15. gün ve 30. günde yapıldı.

 

Bulgular: Kalp tepe atım hızı, dakikalık solunum sıklığı, fonksiyonel bağımsızlık puanı egzersiz ve nöromuskuler elektrik stimülasyonu birlikte uygulanmış grupta istatistiksel olarak anlamlı olarak düzelmiş bulundu.

 

Sonuç: Bu çalışma kısa dönemde kardiyorespiratuvar sistem üzerine tedavi edici egzersiz üzerine eklenen nöromuskuler egzersiz programının olumlu etkisi olduğunu göstermiştir.

 

Keywords : Chronic obstructive pulmonary disease, neuromuscular electrical stimulation, breathing exercise