Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2015 , Vol 61 , Num 1

Gabapentin vs. Pregabalin for the Treatment of Neuropathic Pain in Patients with Spinal Cord Injury: A Crossover Study

Bilge Yılmaz 1 ,Evren Yaşar 2 ,Özlem Köroğlu Omaç 3 ,Ahmet Salim Göktepe 3 ,Arif Kenan Tan 4
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi, Ankara, Türkiye
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Gülhane Military Medical Academy, Rehabilitation Center, Ankara, Turkey
4 GATA Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Ankara
DOI : 10.5152/tftrd.2015.79069

Objective: Neuropathic pain is a frequent complication of spinal cord injury. Almost 70% of patients with spinal cord injury (SCI) experience pain, and nearly one-third of these patients describe their pain as severe. Gabapentin and pregabalin are considered to be first-line treatment for post-SCI neuropathic pain. However, there is no study comparing the effects of gabapentin and pregabalin in the management of neuropathic pain in patients with SCI. In this prospective, randomized, crossover clinical trial, we aimed to compare the efficacy of gabapentin and pregabalin in the treatment of neuropathic pain associated with SCI.

 

Material and Methods: Thirty patients with spinal cord injury experiencing neuropathic pain were recruited for the study. Patients took medications for 8 weeks. After a 2-week washout period, medications were switched in a crossover design. The outcome measures for this study were visual analogue scale (VAS) for pain, VAS for sleep, Short Form Beck Depression Inventory, and the pain disability index.

 

Results: Twenty-one patients completed the study. Seven patients who did not want to change their medication while they were using the first drug (4 patients were using gabapentin and 3 patients were using pregabalin) and 2 patients who experienced dizziness and nausea (both were in the pregabalin group) were dropped off. There was no difference between both drugs in terms of their efficacy for pain, anxiety, and sleep (p<0.05).

 

Conclusion: There was no statistically significant difference between gabapentin and pregabalin in terms of study parameters for the treatment of neuropathic pain in patients with SCI.

 


 

Turkish

 

Başlık: Spinal Kord Yaralı Hastaların Nöropatik Ağrı Tedavisinde Gabapentin ve Pregabalin Etkinliğinin Karşılaştırılması: Çapraz Çalışma 

 

Anahtar kelimeler: Spinal kord yaralanması, nöropatik ağrı, gabapentin, pregabalin 

 

Amaç: Nöropatik ağrı spinal kord yaralanmasının sık görülen bir komplikasyonudur. Spinal kord yaralanmalı olguların yaklaşık olarak %70’inde hastalıklarının bir döneminde ağrı olmaktadır ve bu olguların üçte biri ağrının şiddetini ciddi olarak tanımlamaktadır. Spinal kord yaralanması sonrasındaki nöropatik ağrının tedavisinde, gabapentin ve pregabalin ilk seçenek ilaçlardır. Ancak, literatürde spinal kord yaralanmalı olgularda nöropatik ağrı tedavisinde pregabalin ile gabapentinin etkilerini karşılaştıran çalışma yoktur. Biz bu prospektif, randomize, çapraz klinik çalışmada; spinal kord yaralanması (SKY) ile ilişkili nöropatik ağrı tedavisinde gabapentin ve pregabalinin etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya nöropatik ağrısı olan spinal kord yaralanmalı 30 hasta dahil edilmiştir. Hastalar ilaçlarını 8 hafta boyunca kullanmışlardır. İki haftalık arındırma döneminden sonra, ilaç grupları çaprazlama yöntemi ile değiştirilmiştir. Çalışmada hastalar görsel analog ağrı skalası (VAS), uyku VAS’ı, Kısa Form- Beck Depresyon Envanteri ve ağrı dizabilite indeksi üzerinden değerlendirilmiştir.

 

Bulgular: Çalışmayı 21 hasta tamamlamıştır. İlk dönemde kullandığı ilacı değiştirmek istemeyen 7 hasta (4’ü gabapentin, 3’ü ise pregabalin kullanan hasta) ve baş dönmesi ve bulantı gelişen 2 hasta (2’si de pregabalin kullanan hasta) çalışma dışı bırakılmıştır. Ağrıyı azaltma, anksiyete ve uyku açısından iki ilaç arasında fark saptanmamıştır (p<0,05).

 

Sonuç: Spinal kord yaralanmasına bağlı nöropatik ağrı tedavisinde, çalışma parametreleri açısından gabapentin ve pregabalin arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmamıştır.

Keywords : Spinal cord injury, neuropathic pain, gabapentin, pregabali