Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Vitamin D Levels in Women with Fibromyalgia and Relationship between Pain, Depression, and Sleep

Didem Sezgin Özcan 1 ,Öznur Öken 2 ,Meltem Aras 1 ,Belma Füsun Köseoğlu 3
1 Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara, Türkiye
2 Clinic of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
3 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ankara Physical Medicine and Rehabilitation Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
DOI : 10.5152/tftrd.2014.45143

Objective: Fibromyalgia (FM) is a chronic syndrome characterized by widespread musculoskeletal pain, associated with sleep disorders and depression. There are several studies suggesting a possible relationship between musculoskeletal pain and vitamin D deficiency. In this study, we aimed to compare serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D) levels between FM patients and control groups and determine the relationship between 25(OH)D levels and pain, depression, and sleep disturbance.

 

Material and Methods: This study enrolled 60 fibromyalgia women who fulfilled the American College of Rheumatology (ACR) 1990 criteria (mean age 41.9±9.8 and mean duration of disease 27.3±17.3 months) and 30 healthy women (mean age 38.8±12.7). All subjects were evaluated with biochemical markers, including 25(OH)D and parathyroid hormone. The patients were divided into three groups based on their serum 25(OH)D levels (normal, insufficient, deficient). In addition, the fibromyalgia ımpact questionnaire (FIQ), visual analog scale (VAS), Beck depression ınventory (BDI), and Epworth sleepiness scale (ESS) were applied to the patients with FM.

 

Results: Mean serum 25(OH)D levels were lower in the FM group than in the controls (16.7±9.5 ng/mL vs. 21.6±5.9 ng/mL, p=0.004). As patients were classified according to the levels of 25(OH)D, no significant difference was found between the groups in terms of pain and sleep disorder VAS, FIQ, BDI, and ESS scores (p>0.05). Also, there was no statistically significant correlation between vitamin D levels and clinical scales (p>0.05).

 

Conclusion: In this study, mean serum 25(OH)D levels were lower in patients with fibromyalgia, and no association was demonstrated between serum 25(OH)D levels and severity of pain, sleep disorder, and depression.

 


 

Turkish

 

Başlık: Fibromiyaljili Kadın Hastalarda Vitamin D Düzeyleri ve Ağrı, Depresyon, Uyku ile İlişkisi

 

Anahtar kelimeler: 25-hidroksivitamin D, ağrı, depresyon, fibromiyalji, uyku bozukluğu

 

Amaç: Fibromiyalji (FM), kas-iskelet sisteminde yaygın ağrı ile karakterize, uyku bozuklukları ve depresyonla ilişkili kronik bir sendromdur. Yaygın kas-iskelet sistemi ağrıları ile vitamin D eksikliği arasında ilişki olabileceğini öne süren çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmada, FM tanılı hastalarda serum 25-hidroksivitamin D [25(OH)D] seviyesinin sağlıklı kontrol grubuyla karşılaştırılması ve 25(OH)D düzeyleri ile ağrı, depresyon ve uyku bozukluğu şiddeti arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amaçlandı.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya ACR (American College of Rheumatology) 1990 tanı kriterlerine göre FM tanısı alan 60 kadın hasta (ortalama yaş 41,9±9,8 ve ortalama hastalık süresi 27,3±17,3) ve 30 sağlıklı kontrol (ortalama yaş 38,8±12,7) dahil edildi. Tüm katılımcılarda 25(OH)D ve parathormon düzeylerini içeren biyokimyasal tetkikler değerlendirildi. Hastalar serum 25(OH)D seviyelerine göre üç gruba ayrıldı (normal, yetersiz, eksik). Ek olarak FM’li hastalara fibromiyalji etki anketi (FEA), vizüel analog skala (VAS), Beck depresyon ölçeği (BDÖ) ve Epworth uykululuk skalası (EUS) ölçümleri yapıldı.

 

Bulgular: Serum 25(OH)D ortalaması, FM grubunda kontrol grubuna göre daha düşük bulundu (sırasıyla 16,7±9,5 ng/mL, 21,6±5,9 ng/mL, p=0,004). Hastalar 25(OH)D düzeylerine göre sınıflandırıldığında, gruplar arasında ağrı ve uyku bozukluğu VAS, FEA, BDÖ, EUS skorları açısından anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Ayrıca yapılan korelasyon analizinde de vitamin D düzeyleri ile klinik skalalar arasındaki ilişki anlamlı değildi (p>0,05).

 

Sonuç: Çalışmamızda FM grubunda serum 25(OH)D ortalaması sağlıklı kontrollere göre daha düşük saptanmış olup; 25(OH)D düzeyleri ile ağrı, uyku bozukluğu ve depresyon şiddeti arasında ilişki bulunmamıştır.

Keywords : 25-hydroxyvitamin D, depression, fibromyalgia, pain, sleep disturbance