Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 4

Proximal Segment Conduction Slowing in Carpal Tunnel Syndrome

M. Fevzi Öztekin 1 ,Nilüfer Erdoğmuş İnce 2
1 Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2 Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.68916

Objective: The most frequent electrodiagnostic symptoms in carpal tunnel syndrome (CTS) are: decrease of sensory conduction velocities at the palm-wrist and 1-4 finger-wrist segments, reduced compound nerve action potential amplitudes, and retardation of distal motor latency observed through the abductor pollicis brevis (ABP) muscle.

 

Material and Methods: In this study, we examined 90 CTS patients with forearm median MCV within the normal limits and 100 controls.

 

Results: Compared to controls a significant decrease in median motor conduction velocity (MCV) and amplitude of forearm in patients with carpal tunnel syndrome. In order to explain this nerve decrease, we compare forearm median mixed nerve amplitudes of carpal tunnel syndrome and control groups and found that there was no significant differences between the median mixed conduction velocities among groups. However there were significant differences in calculated forearm median mixed velocity and forearm median mixed nerve action potential amplitudes between CTS cases and controls, which has never been reported in the literature (p<0.001).  

 

Conclusion: In CTS, the reduction in stimuli speeds at the distal carpal tunnel and delay in motor distal latency observed through the ABP are both anticipated symptoms. However, the loss of amplitude and slowing of conduction at the proximal carpal tunnel compared to non-CTS cases imply that Wallerian degeneration occurred at the proximal segment due to CTS. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Karpal Tünel Sendromunda Proksimal Segment İleti Yavaşlaması

 

Anahtar kelimeler: Karpal tünel sendromu, aksonal dejenerasyon, median sinir

 

Amaç: Karpal tünel sendromunda (KTS) en sık karşılaşılan elektrodiagnostik bulgular; avuç içi-bilek ve parmak- bilek segmentlerinde duyu iletim hızlarında yavaşlama, amplitüd küçülmesi ve abduktor pollisis brevis kasından kayıtla bakılan distal motor latansta gecikmedir. Bazı hastalarda abduktor pollisis brevis kasından kayıtla elde edilen bilek-dirsek motor iletim hızında yavaşlama da izlenebilmektedir. 

 

Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada ön kol median motor iletim hızı normal sınırlarda olan 90 KTS’li hasta ile 100 kontrol olgu karşılaştırılarak, hızlar ve amplitüdler arası fark olup olmadığı araştırıldı.

 

Bulgular: Karpal tünel sendromu olanlarda kontrollere göre ön kol median motor hızlarında ve amplitüdlerinde anlamlı bir azalma tespit edildi. Çalışmanın ikinci aşamasında bulunan bu ön kol median motor iletim hızındaki yavaşlamanın mekanizmasını açıklayabilmek için KTS’liler ile kontrol grubunun ön kol median karışık sinir amplitüdleri (B-D BSAP amp) ile direkt ve hesaplanan ön kol median karışık sinir iletim hızları karşılaştırıldı. Karpal tünel sendromlu olgular ile kontroller arasında direkt ön kol median karışık sinir iletim hızları arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi. Ancak hesaplanan ön kol median karışık sinir hızında ve ön kol median karışık sinir aksiyon potansiyeli amplitüdünde KTS’li olgular ve kontroller arasında anlamlı bir farklılık mevcuttu (p<0,001).

 

Sonuç: Bu çalışmada elde edilen bulgular; KTS’de iletim yavaşlamasının karpal tünelin distalinde gibi görünsede aslında proksimalinde de birtakım olaylar olduğunu düşündürmektedir. Ön kol median motor ve ön kol karışık sinir aksiyon potansiyellerinin amplitüdlerinin KTS’liler ile kontroller arası anlamlı derecede farklı bulunması da retrograd bir aksonal atrofinin varlığını düşündürmektedir.

 

Keywords : Carpal tunnel syndrome, axonal degeneration, median nerve