Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 3

Sexual Functions in Male Patients with Traumatic Spinal Cord Injury

Ümüt GÜZELKÜÇÜK 1 ,Bilge YILMAZ 1 ,Ferdi YAVUZ 2 ,Yasin DEMİR 1 ,Kamil YAZICIOĞLU 1
1 Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi, Ankara, Türkiye
2 Etimesgut Asker Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Servisi, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.85698

Objective: To explore sexual dysfunctions and expectations about sexuality in male patients with spinal cord injury (SCI) aged between 20-40.

Material and Methods: A total of 75 traumatic SCI male patients were included in this study. The demographic and clinical characteristics were obtained by retrospective chart review. The differences between pre-injury and post-injury sexuality status of the participants were assessed. The relationship between neurological level and erection/ejaculation was investigated.

Results: The mean age of the participants was 26.16±4.35 years. The mean time since injury was 34.26±30.68 months. The number of the patients who had sexual interactions before injury was 63 (84%). Also, 34 patients (45%) had sex after injury, but 66 (88%) of the patients mentioned that their sexuality was affected after injury; 31 (41.3%) of the patients were not informed about sexuality in the post-injury period. Further, erection duration of 37 (60.6%) of the participants was shorter than 5 minutes, and 20 (32.8%) of the patients reported that they were satisfied with their erection. Moreover, 31 (41.3%) of the patients had reflex erection (RE), 14 (18.7%) of them had a psychogenic erection (PE), 16 (21.3%) of them got a mixed type of erection (RE+PE), and 14 (18.7%) of the patients did not have an erection. Ejaculation was present in 28 (37.3%) of the patients. The first three responses to questions about circumstances causing problems in post-injury sexual life and expectations for sexual life were erection, ejaculation, and orgasm, respectively.

Conclusion: This study showed that sexual functions, like erection, ejaculation, and orgasm, in male patients were affected severely after SCI. The majority of the patients did not have enough sexual consulting, and the patients had great expectations for getting informed about sexuality in the post-injury period.

 


 Turkish

Başlık: Travmatik Spinal Kord Yaralanmalı Erkek Hastalarda Seksüel Fonksiyonlar

Anahtar kelimeler: Spinal kord yaralanması, seksüalite, seksüel fonksiyon bozukluğu, rehabilitasyon

Amaç: Spinal kord yaralanması (SKY) olan 20-40 yaş arası erkek hastalarda seksüel fonksiyon bozukluklarının ve hastaların seksüalite konusunda beklentilerinin ortaya konulması.

Gereç ve Yöntemler: Çalışmaya 75 travmatik SKY‘li erkek hasta dahil edildi. Hastaların tıbbi kayıtlarından seksüel rehabilitasyon takip dosyası elde edildi. Bu takip dosyası ile hastaların demografik ve klinik verileri ile yaralanma öncesi ve sonrası seksüel yaşamı tespit edildi. Nörolojik seviyelerin ereksiyon ve ejakülasyon ile olan ilişkileri araştırıldı.

Bulgular: Hastalarımızın yaş ortalaması 26,16±4,35, yaralanma sonrası geçen süre 34,26±30,68 ay idi. Yaralanma öncesi seksüel ilişkiye giren hasta sayısı 63 (%84), yaralanma sonrası 34 (%45) idi. Altmış altı (%88) hasta yaralanma sonrası seksüel yaşamının etkilendiğini ifade etti. Otuz bir (%41,3) hasta seksüalite konusunda herhangi bir bilgi almamıştı. Ereksiyon süresi 37 (%60,6) hastada 5 dakika ve altındaydı. Yirmi (%32,8) hasta ereksiyonun yeterli olduğunu ifade etmiştir. Otuz bir (%41,3) hastada refleks ereksiyon (RE), 14 (%18,7) hastada psikojenik ereksiyon (PE), 16 (%21,3) hastada RE ve PE mevcutken 14 (%18,7) hastada ereksiyon yoktu. Ejakülasyon 28 (%37,3) hastada mevcuttu. Yaralanma sonrası cinsel yaşamda sorun yaratan durumlar ve cinsel hayattan beklentilerin sorgulamasında ilk üç sırada ereksiyon, ejakülasyon ve orgazm vardı.

Sonuç: Bu çalışma, SKY’li erkek hastalarda ereksiyon, ejakülasyon ve orgazm başta olmak üzere seksüel fonksiyonların önemli oranda etkilendiğini, hastaların önemli bir kısmının yeterli seksüel danışmanlık almadığını ve bilgilendirilme konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu ortaya koymuştur.  

Keywords : Spinal cord injury, sexuality, sexual dysfunction, rehabilitatio