Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Evaluation of Quality of Life in Postmenopausal Women with and without Osteoporosis using the QUALEFFO-41 Scale

Ruhuşen Kutlu 1 ,Selma Çivi 1 ,Gülseren Pamuk 2
1 Necmettin Erbakan Konya Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Konya, Türkiye
2 Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Bölümü, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.47855

Objective: Osteoporosis (OP) is a disease of bones that leads increasing risk of the bone fracture, decreasing of mineral density (BMD) and deterioration of bone microarchitecture. In this study, it is aimed to assess the quality of life by using QUALEFFO-41 scale in postmenopaused women with and without osteoporosis.

 

Material and Methods: This cross-sectional analytic survey was conducted on 280 postmenopaused women. BMD of the patients was diagnosed and osteoporosis-specific quality of life criteria (QUALEFFO-41) was used to determine the quality of life.

 

Results: In our study, the mean age of the participants was 56.9±8.3. Of the participants, 38 (13.6%) were osteoporotic, 156 (55.7%) were osteopenic, 86 (30.7%) were normal. While the age and menopause duration increased, osteoporosis frequency increased (p<0.001), but while body mass index (BMI) increased, osteoporosis frequency decreased (p<0.001). When their activities increased, osteoporosis frequency decreased (p=0.006) and osteoporosis frequency was higher in having previous fracture history (p=0.015). When the women’s quality of life compared with the results of DXA, a negative, moderate significant relationship was found. The quality of life was decreasing in the individuals having older age and lower education level. Quality of life of was higher in workers, individuals having high income level, having exercise and high activities (p<0.001).

 

Conclusion: While OP was higher with aging, menopause duration, having previous fracture history; OP was lower for high activitiy and for high BMI. While the quality of life was higher in workers, individuals having high income, having exercise regularly; the quality of life was lower in aging, OP and lower educational level. 

 


 

Turkish

 

Başlık: Osteoporozu Olan ve Olmayan Postmenopozal Kadınlarda QUALEFFO-41 Ölçeği ile Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi

 

Anahtar kelimeler: Osteoporoz, postmenopozal kadın, yaşam kalitesi, QUALEFFO-41

 

Amaç: Osteoporoz (OP) kemik mineral yoğunluğunda (KMY) azalmaya, kemik mikro mimarisinde bozulmaya ve kırık riskinde artmaya yol açan bir kemik hastalığıdır. Bu çalışmada osteoporozu olan ve olmayan postmenopozal kadınlarda QUALEFFO-41 ölçeği ile yaşam kalitesinin değerlendirilmesini amaçladık.

 

Gereç ve Yöntemler: Kesitsel tipteki bu analitik araştırma menopozda olan 280 kadında yapıldı. Hastaların KMY’si ölçüldü ve yaşam kalitesini değerlendirmek için osteoporoza özgü yaşam kalitesini belirleyen QUALEFFO-41 ölçeği uygulandı.

 

Bulgular: Çalışmamızda kadınların yaş ortalamaları 56,9±8,3 idi. Olguların KMY’leri değerlendirildiğinde 38’sinde (%13,6) osteoporoz, 156’sında (%55,7) osteopeni bulundu, 86’sı (%30,7) normal idi. Yaş ve menopoz süresi arttıkça osteoporoz sıklığı artarken (p<0,001), beden kütle indeksi (BKİ) arttıkça osteoporoz sıklığı azalıyordu (p<0,001). Aktiviteleri arttıkça osteoporoz sıklığı azalıyordu (p=0,006) ve geçirilmiş kırık öyküsü olanlarda osteoporoz daha fazla idi (p=0,015). Kadınların KMY değerleri ile yaşam kalitesi karşılaştırıldığında negatif yönde, orta derecede anlamlı bir ilişki bulundu. İleri yaş ve düşük eğitimlilerde yaşam kalitesi azalıyordu. Çalışanlarda, gelir düzeyi yüksek olanlarda, düzenli egzersiz yapanlarda ve aktivitesi fazla olanlarda yaşam kalitesi daha yüksekti (p<0,001).

 

Sonuç: Yaş, menopoz süresi, geçirilmiş kırık öyküsü OP’u arttırırken, BKİ ve aktivitenin fazla olması OP’yi azaltıyordu. Çalışanlarda, geliri fazla olanlarda, düzenli spor yapanlarda yaşam kalitesi artarken, ileri yaşlarda, OP olanlarda ve düşük eğitimlilerde yaşam kalitesi azalıyordu. 

 

Keywords : Osteoporosis, postmenopausal woman, quality of life, QUALEFFO-41