Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation 2014 , Vol 60 , Num 2

Risk Factors of Symptomatic Knee, Hand and Hip Osteoarthritis in a Suburban Area of İzmir City

Hilal YEŞİL 1 ,Simin Hepgüler 2 ,Cihat ÖZTÜRK 1 ,Murat YEŞİL 3 ,Kazım Çapacı 4
1 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
2 Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Ege University School of Medicine, İzmir, Turkey
3 Department of Orthopaedics and Traumatology, Dokuz Eylül University Faculty of Medicine, İzmir, Turkey
4 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
DOI : 10.5152/tftrd.2014.72593

Objective: To determine the risk factors of symptomatic knee, hand, and hip osteoarthritis among people aged ≥40 years in a suburban area of İzmir City, Turkey

 

Material and Methods: A total of 522 subjects were randomly chosen with systematic randomization. All subjects fulfilled a detailed survey and had a physical examination. Any subject who met at least one of the ACR clinical criteria for knee/hand/hip osteoarthritis (OA) was considered as screening positive and was invited for x-rays.

 

Results: We report that the symptomatic knee, hand, and hip osteoarthritis prevalence correspondingly increases with age. Symptomatic knee osteoarthritis (SKO) has a positive correlation with female gender (OR: 26.5, 95% CI: 7.6-92.3), obesity, morbid obesity (OR:5.8, 95% CI:2.1-16.2), and regular prayer habit (namaz) (OR:2.6, 95% CI: 1.1-6.2). SKO and symptomatic hand osteoarthritis (SHaO) prevalence numbers are higher in the postmenopausal female group than premenopausal women (p<0.05). We determined that poorly educated people had a 1.5-times higher risk for developing SKO (p=0.649). Non-smokers had 1.5 times the risk of smokers for developing OA. Subjects lacking symptomatic knee OA were found to be significantly more active than the other groups.

 

Conclusion: Risk factors for development of symptomatic knee, hand, and hip osteoarthritis were determined as female gender, advanced age, obesity, and being in postmenopausal stage. Low education level, being a non-smoker, having a regular prayer habit, climbing stairs, being a worker, and sedentary life were also risk factors for having knee osteoarthritis. It is an obvious issue that we need countrywide studies with larger populations to build a health policy for osteoarthritis.

 


 

Turkish

 

Başlık: İzmir İlindeki Semptomatik Diz, El ve Kalça Osteoartrit Risk Faktörleri

 

Anahtar kelimeler: Osteoartrit, epidemiyoloji, risk faktörleri

 

Amaç: İzmir ilinde yaşayan, 40 yaş ve üzeri popülasyonda semptomatik diz, el ve kalça osteoartrit  risk faktörlerinin saptanması.

 

Gereç ve Yöntemler: Çalışmamızda 522 kişi sistematik randomizasyon metodu ile seçilmiştir. Katılımcılara detaylı bir anket uygulanarak, fizik muayeneleri yapılmıştır. ACR’ın diz/el/kalça osteoartriti klinik kriterlerinden bir tanesine sahip olan kişiler osteoartrit açısından şüpheli olarak değerlendirilip, grafi çekilmek üzere davet edilmiştir.

 

Bulgular: Semptomatik diz, el ve kalça osteoartrit prevalansı yaşla beraber artış gösterdi. Semptomatik diz osteoartriti kadın cinsiyet (OO:26,5, %95 GA: 7,6-92,3), obezite, morbid obezite (OO:5,8, %95 GA:2,1-16,2) ve düzenli namaz kılma (OO:2,6, %95 GA: 1,1-6,2) ile pozitif korelasyon gösterdi. Semptomatik diz ve el osteoartriti prevalansı postmenopozal kadınlarda daha yüksek bulundu (p<0,05).  Öğrenim düzeyi düşük bireylerde semptomatik diz osteoartritinin 1,5 kat daha fazla olduğu görüldü (p=0,649). Sigara içmeyenlerde 1,5 kat daha fazla osteoartrit oluşma riski saptandı. Semptomatik diz osteoartriti olmayan bireylerin aktivite düzeyleri diğerlerinden anlamlı derecede yüksek bulundu.

 

Sonuç: Semptomatik diz, el ve kalça osteoartriti için risk faktörleri kadın cinsiyet, ileri yaş, obezite ve postmenopozal dönemdir. Düşük eğitim düzeyi, sigara içmemek, düzenli namaz kılmak, merdiven çıkmak, işçi olarak çalışmak ve sedanter yaşam sürmek gibi durumlar diz osteoartriti için risk faktörleridir. Osteoartritle ilgili bir sağlık politikası oluşturmak için ülke genelinde daha büyük popülasyona sahip çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Keywords : Osteoarthritis, epidemiology, risk factors